บริการของเรา

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านงานสอบเทียบ มุ่งมั่นเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

| ทำไมถึงต้องสอบเทียบ
การสอบเทียบมีความสำคัญอย่างไร

เหตุผลที่ต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด เพราะเครื่องมือทุกชนิด เมื่อนำมาใช้ใช้งานแล้วในระยะหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีความคาดเคลื่อนของผลที่เกิดขึ้น ความเสื่อมต่าง ๆ และการแปรผันตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี หรือช่างกล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวัด ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการใช้งานและการเก็บรักษาอีกด้วย

และเมื่อเครื่องมือวัดอยู่ในสภาวะดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือเครื่องมือวัดที่เคยบอกค่าการวัดที่ถูกต้อง อาจบอกค่าที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ส่งผลให้ผลการวัดที่ได้รับไม่น่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องชั่ง ในการชั่งวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเตรียมบรรจุภัณฑ์ เครื่องชั่งต้องได้รับการสอบเทียบเครื่องมือ ตามตารางที่กำหนด รวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต

ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นกระบวนการในการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องตามขอบข่าย ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้และกำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนนำออกจำหน่าย

| เมื่อใดที่ต้องสอบเทียบ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด จะต้องทำเมื่อใดก็ตาม ที่ผลการวัดของเครื่องมือวัดนั้นกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลดังนั้น เครื่องมือวัดใดที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลก็ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ

การกำหนดว่าเครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบเครื่องมือ อาจจะใช้ข้อสันนิษฐานดังนี้

1.เครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจ อ่านค่าผิดไปจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับผลกระทบที่เสียหายต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าการสำรวจขึ้นอยู่กับค่าการอ่านของเครื่องมือวัดเป็นสำคัญก็แสดงว่าเครื่องวัดนั้น ต้องดำเนินการสอบเทียบ

2.เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ มีเหตุผลที่จำเป็นต้องมั่นใจในค่าของเครื่องมือวัดก็ต้องสอบเทียบ

| องค์ประกอบในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

องค์ประกอบของการสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. เครื่องมือวัดอ้างอิง (reference standards equipment)

2. วิธีการสอบเทียบที่เหมาะสม (method)

3. สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (laboratory)

4. บุคลากรผู้ทำหน้าที่สอบเทียบ (personnel)

ให้บริการงานซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยช่างผู้มีประสบการณ์ในงานซ่อมเครื่องมือวัดกว่า 20 ปี