Big Data นำมาใช้กับอะไรได้บ้าง ตัวช่วยในการพัฒนาองค์กรได้จริงหรือไม่

Big Data

ในยุคที่ข้อมูลนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล การนำ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการนำข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม องค์กรจะสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของจึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กรในยุคปัจจุบัน

Big Data คืออะไร?

Big Data หมายถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างและเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากฐานข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย พฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การรับชมสื่อดิจิทัล เป็นต้น ปริมาณข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีจำนวนมหาศาล บริษัท IDC ประเมินว่าในปี 2020 ข้อมูลดิจิทัลจะมีปริมาณสูงถึง 40 เซตตาไบต์ หรือเทียบเท่า 40 ล้านล้านกิกกะไบต์ ชุดข้อมูลขนาดมหึมาเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กร

การนำ Big Data มาวิเคราะห์จะช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น Chatbot เพื่อให้คำแนะนำที่ตรงใจและจูงใจลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น การเก็บรวบรวมและนำมาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในปัจจุบัน เช่นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะยิ่งมีข้อมูลมากเท่าใด ก็ยิ่งเข้าใจสถานการณ์และสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

Big Data คืออะไร?

คุณลักษณะสำคัญของ Big Data

ในยุคที่ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า หรือข้อมูลขนาดใหญ่จึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

 • ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล (Volume) ข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัลและนอกระบบดิจิทัล ซึ่งมีปริมาณมหาศาลจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้คนทั่วโลก
 • ความหลากหลายของข้อมูล (Variety) ทั้งแบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไร้โครงสร้าง เช่น ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง GPS เป็นต้น
 • ความเร็วในการสร้างและรับข้อมูล (Velocity)อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีระบบประมวลผลแบบ Real-time เพื่อรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล
 • ความหมายและความสำคัญของข้อมูล (Value) การนำเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้จะช่วยให้สกัดนำข้อมูลคุณค่ามาใช้ประโยชน์ได้
 • ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล (Veracity) ต้องมีกระบวนการคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง
 • การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (Value Creation) การสร้างมูลค่าจากการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

Big Data ทำงานอย่างไร

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่นำพาโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลขนาดมหึมา ที่เรียกว่า Big Data การจัดการชุดข้อมูลขนาดยักษ์เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้

 • การรวบรวมข้อมูลดิบ (Data Collection) เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรบริหารจัดการ แพลตฟอร์มที่ดีจะรองรับการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ด้วยความรวดเร็วตามที่ต้องการ
 • การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ข้อมูลดิบจำเป็นต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและทนทาน ทั้งก่อนและหลังการประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อปรับขนาดพื้นที่ได้ตามความต้องการ
 • การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Processing and Analytics) เป็นขั้นตอนสำคัญในการแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเรียงลำดับ การรวมกลุ่ม และการประยุกต์อัลกอริธึมขั้นสูง
 • การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล (Data Visualization and Consumption) เป็นจุดสุดท้ายที่ข้อมูลวิเคราะห์แล้วจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะและเครื่องมือแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ประโยชน์ของการนำ Big Data มาใช้

ในยุคสมัยที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การนำ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวล้ำคู่แข่งได้ ประโยชน์สำคัญดังต่อไปนี้

 • เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด และประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้น
 • เข้าใจและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง ช่วยให้องค์กรเข้าใจลูกค้าเป็นรายบุคคล เรียนรู้พฤติกรรม ความชื่นชอบ และพฤติกรรมการซื้อ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด
 • ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยระบุจุดบกพร่องและความไร้ประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการปรับปรุงลดต้นทุนและขจัดความสูญเสียได้
 • บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น เพื่อวางแผนและดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 • สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เกิดไอเดียนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถติดตามสถานการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์แนวโน้มและเหตุการณ์ในอนาคต จากนั้นวางแผนและดำเนินการเชิงรุกได้อย่างทันท่วงที

ใช้ Big Data อย่างไร

เริ่มต้นใช้ Big Data อย่างไรให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล การนำ Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน จะเริ่มต้นอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เรามาดูขั้นตอนสำคัญกันดีกว่า

 1. เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการบรรลุจากการใช้ เช่น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เข้าใจลูกค้ามากขึ้น หรือขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ จากนั้นจึงกำหนดคำถามสำคัญที่ต้องการคำตอบ และกลยุทธ์ในการใช้ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเหล่านั้น
 2. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลประเภทใดบ้างเพื่อตอบโจทย์ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ แล้วระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย แหล่งข้อมูลเปิด หรือข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
 3. หลังจากระบุแหล่งข้อมูลแล้ว ให้พิจารณากรณีการใช้งานจริง (Use Case) ว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Use Case ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้
 4. การเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ เครื่องมือเหล่านี้ควรสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ในองค์กรได้อย่างราบรื่น
 5. ดำเนินการและเริ่มต้นนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ ธุรกิจจะได้เปรียบคู่แข่งจากการมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีหลักฐาน สามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทำการตลาดเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และบริหารจัดการอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทสรุป

ในโลกยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ Big Data ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ชีวิตและรับสื่อออนไลน์มากขึ้น หากธุรกิจใดขาดการนำมาใช้ ก็มีโอกาสเสียเปรียบคู่แข่งและสูญเสียฐานลูกค้าได้อย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด การมีและนำ Big Data มาวิเคราะห์อย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และกระดาษลิตมัสเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

บทความน่าสนใจ