สารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง ทำความรู้จักสารอินทรีย์

สารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง

สารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง ซึ่งสารอินทรีย์เป็นสารที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในอาหารหลักของมนุษย์ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามิน รวมถึง DNA (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมและเอนไซม์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการใช้เป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ยากำจัดศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ยังมีการนำสารอินทรีย์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์หลายชนิดอื่น ๆ

ปัจจุบัน สารประกอบอินทรีย์มีมากกว่าสองล้านชนิด ซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน และไฮโดรเจน จึงเรียกว่า “สารประกอบไฮโดรคาร์บอน” และส่วนใหญ่ยังมีธาตุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน กำมะถัน ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน และฟอสฟอรัส ไฮโดรคาร์บอนสามารถพบได้ในธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของสารประกอบอินทรีย์ประเภทอื่น ๆ มากมาย โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่มีอยู่ธรรมชาติ เช่น แก๊สธรรมชาติ ปิโตรเลียม และถ่านหิน

สารอินทรีย์ คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ

สารอินทรีย์ (Organic Compounds) เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยอาจจะประกอบด้วยธาตุอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส สารอินทรีย์มีความหลากหลายทั้งในโครงสร้างและคุณสมบัติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ดังนี้

 1. เป็นองค์ประกอบสำคัญในสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 2. เป็นแหล่งพลังงาน คาร์โบไฮเดรตและลิพิดเป็นสารอินทรีย์ที่ให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต เมื่อสารเหล่านี้ถูกย่อยสลายจะปลดปล่อยพลังงานออกมาสำหรับใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย
 3. ควบคุมการทำงานของร่างกาย สารอินทรีย์บางชนิด เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ และวิตามิน มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและประสานการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเหมาะสม
 4. มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สารอินทรีย์มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ให้สี ให้กลิ่น มีรสชาติ มีฤทธิ์ทางยา หรือมีฤทธิ์เป็นพิษ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

สารอินทรีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นแหล่งพลังงาน ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารอินทรีย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ประโยชน์ สารอินทรีย์

ประโยชน์ของการใช้สารอินทรีย์ มีอะไรบ้างในการเกษตรและการผลิตอาหาร

สารอินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการเกษตรและการผลิตอาหาร โดยช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล และรักษาสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก ประโยชน์ของการใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรและการผลิตอาหารมีดังนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง เช่น มูลสัตว์ ซากพืช และจุลินทรีย์ สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้แก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูงขึ้น และคุณภาพดีขึ้น
 2. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารอินทรีย์บางชนิด เช่น ออกซิน ไซโทไคนิน และจิบเบอเรลลิน สามารถควบคุมการเจริญเติบโตและการสร้างดอกผลของพืช ช่วยให้พืชออกดอก ติดผล และเจริญเติบโตได้ตามที่ต้องการ
 3. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารอินทรีย์บางชนิดมีฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดแมลง โรคพืช และวัชพืช เช่น พิรีทรินจากพืชประเภทกระถิน สารนิโคติน สารอซาดิแรคติน เป็นต้น ช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
 4. สารเร่งการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ เอนไซม์และจุลินทรีย์บางชนิดสามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก ช่วยลดปริมาณขยะและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 5. สารปรับปรุงคุณภาพอาหาร สารอินทรีย์บางชนิดสามารถนำมาใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหารเพื่อปรับปรุงรสชาติ กลิ่น สี และเนื้อสัมผัสของอาหาร เช่น วิตามิน สารให้กลิ่นรส สารให้สี สารกันบูด เป็นต้น

การใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรและการผลิตอาหารนอกจากจะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพแล้ว ยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน สารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตนับเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจสอบว่าสินค้าเป็นสารอินทรีย์หรือไม่

การหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแสดงฉลากว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอินทรีย์จริง ๆ ดังนั้น จึงมีวิธีการตรวจสอบสารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังซื้อสินค้าอินทรีย์ที่แท้จริง

 1. ดูฉลากรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล จะมีฉลากรับรองมาตรฐานอินทรีย์ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากรับรองอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร หรือฉลากรับรองสากล เป็นต้น
 2. ตรวจสอบสารเคมีตกค้าง หนึ่งในข้อกำหนดหลักของการผลิตอินทรีย์คือต้องไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ดังนั้น สินค้าอินทรีย์ควรปราศจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี หรือสารกันบูดตกค้าง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะช่วยยืนยันข้อมูลนี้ได้
 3. สอบถามแหล่งที่มา ผู้บริโภคสามารถสอบถามแหล่งที่มาของสินค้าจากผู้ขาย พร้อมขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและใบรับรองมาตรฐาน แหล่งผลิตที่มีความโปร่งใสและสามารถแสดงหลักฐานได้ น่าจะเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 4. สังเกตลักษณะภายนอก เนื่องจากกระบวนการผลิตอินทรีย์จะแตกต่างจากการผลิตแบบเคมี ผลผลิตอินทรีย์จึงอาจมีลักษณะบางประการที่แตกต่าง เช่น ขนาดและรูปร่างอาจไม่สม่ำเสมอ มีรอยแมลงกัดบ้าง อย่างไรก็ตาม ลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการยืนยัน
 5. สอบถามคนในชุมชน ในพื้นที่ที่มีเกษตรกรรายย่อยผลิตอินทรีย์ การสอบถามจากคนในชุมชนอาจช่วยได้ เนื่องจากคนในท้องถิ่นจะรู้จักแหล่งผลิตอินทรีย์ในพื้นที่ดี และรับรู้ถึงวิธีการทำงานของเกษตรกรแต่ละรายได้

การหาซื้อสินค้าอินทรีย์ ISO 45001 ที่แท้จริงอาจต้องใช้ความพยายามและการสืบค้นข้อมูลบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความมั่นใจสูงสุด การเลือกซื้อจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

เลือกซื้อสินค้าสารอินทรีย์

การเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

ในปัจจุบัน สินค้าอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะมีสิ่งที่ควรพิจารณาหลายประการ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสิ่งสำคัญที่ควรทราบเมื่อเลือกซื้อสินค้าสารอินทรีย์ในชีวิตประจําวัน มีอะไรบ้าง

 • ความหมายของ “อินทรีย์”

คำว่า “อินทรีย์” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต แต่ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการปลูกและเลี้ยง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์จึงถือว่าปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

 • ฉลากรับรองมาตรฐาน

เมื่อซื้อสินค้าอินทรีย์ ควรตรวจสอบฉลากรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งสหประชาชาติ (IFOAM) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศนั้น ๆ ฉลากเหล่านี้จะรับรองว่าสินค้าได้ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์อย่างแท้จริง

 • ราคา

โดยทั่วไป สินค้าอินทรีย์มักจะมีราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาที่แพงขึ้นมักจะคุ้มค่ากับคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้รับ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 • แหล่งที่มา

พิจารณาแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์ด้วย หากเป็นไปได้ ควรเลือกสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือประเทศของคุณ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งระยะไกล

 • การเก็บรักษา

สินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะอาหารสด มักจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าสินค้าทั่วไป เนื่องจากไม่มีการใช้สารกันบูด ดังนั้น ควรวางแผนการบริโภคให้ดี และเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

สรุป

สารอินทรีย์ มีอะไรบ้าง สามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น แต่ละประเภทมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันไป คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเอนไซม์ ลิพิดทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมพลังงาน และเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์

ส่วนกรดนิวคลีอิกเป็นสารพันธุกรรมที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีสารอินทรีย์ประเภทอื่น ๆ เช่น วิตามิน ฮอร์โมน และสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การศึกษาสารอินทรีย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

บทความน่าสนใจ