หุ่นยนต์ AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำให้หุ่นยนต์เป็นมากกว่าหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ AI

ปัจจุบันนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ถูกนำมาใช้งานในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ แตกต่างจากอดีตที่มนุษย์ต้องป้อนคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด

เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ก็จะจัดเตรียมเทคโนโลยี เครื่องมือ และความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพของ หุ่นยนต์ AI ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำความรู้จักหุ่นยนต์ AI

หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์หลากหลายประเภท ได้แก่ อุปกรณ์การมองเห็นเช่นกล้อง 2D/3D, เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน, เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ, มิเตอร์วัดความเร่ง และเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และประมวลผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถดำเนินการได้อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญที่ทำให้ หุ่นยนต์ AI มีความฉลาดคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถเลียนแบบความสามารถขั้นสูงของมนุษย์ได้ เช่น การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา รักษ์โลก มีวิธีการหลายอย่างในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง, การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่, และการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบลึก

ประเภทของหุ่นยนต์ AI

ประเภทของหุ่นยนต์ AI

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของ หุ่นยนต์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีดังนี้

 • หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ตรวจจับสิ่งกีดขวางและวัตถุรอบๆ  ด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้อง 3 มิติและเซ็นเซอร์ LiDAR
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจจับเพื่อประมวลผลสถานการณ์
 3. ประเมินสถานการณ์และกำหนดแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 4. เคลื่อนที่หรือดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การนำ AMR ที่ใช้ AI มาประยุกต์ใช้งานจะแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น ในคลังสินค้า AMR สามารถหลีกเลี่ยงการชนกับพนักงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • หุ่นยนต์แขนกล (แขนหุ่นยนต์)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหุ่นยนต์แขนกลในการทำงาน โดยทำให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงขึ้น ระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาพ เช่น กล้อง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อแยกส่วนประกอบและทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม รวมถึงตรวจจับและจำแนกวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

 • หุ่นยนต์ชนิดที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้

หุ่นยนต์ชนิดที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้นั้น มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้สามารถตอบสนองและเรียนรู้จากการสื่อสารของมนุษย์ได้อย่างราบรื่น ทั้งการพูดคุยและการแสดงท่าทาง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากการฝึกฝนจากพนักงานโดยตรง เทคโนโลยี AI ทำให้หุ่นยนต์สามารถปรับปรุงและเรียนรู้ได้เองจากการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

อยู่ให้รอดเมื่อหุ่นยนต์แย่งงาน

ด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ เราสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ หุ่นยนต์ AI ก็มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ในตลาดแรงงาน บางอาชีพอาจต้องหายไป เนื่องจาก AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 อาจมีอาชีพกว่า 73 ล้านอาชีพที่จะหายไปจากผลกระทบของ AI แล้วเราจะอยู่อย่างไรให้มีงานทำเมื่อ AI เข้ามาทำงานแทนเรา มาดูกัน

 • ปรับตัวและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก AI

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลืองานที่ยากและซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ด้วยตนเอง งานประเภทซ้ำซาก มีแบบแผนชัดเจน หรืองานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยปราศจากข้อผิดพลาด เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ AI สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของ AI เพื่อที่จะสามารถควบคุม กำกับดูแล และมอบหมายงานให้กับ AI ได้อย่างเหมาะสม

 • ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking)

แม้ปัจจุบัน AI จะมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการเมื่อเทียบกับมนุษย์ เนื่องจาก AI ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลและรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่มนุษย์สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ข้อมูล และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยด้านอารมณ์และจิตใจของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นกลางและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ควรผสมผสานการใช้ข้อมูลและการประมวลผลของ AI ร่วมกับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของมนุษย์ เพื่อให้ได้คำตอบที่ครอบคลุมและเหมาะสมที่สุด โดยมนุษย์ควรหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์อยู่เสมอ เนื่องจากเป็นจุดแข็งที่สำคัญของมนุษย์เมื่อเทียบกับ AI

 • เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ หุ่นยนต์ AI ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่ามนุษย์ หากให้หุ่นยนต์ออกแบบบ้านแข่งกับมนุษย์ หุ่นยนต์อาจทำได้ดีในเรื่องโครงสร้าง แต่ความสวยงามของรูปแบบบ้าน เช่น ส่วนโค้งและเว้า หุ่นยนต์คงทำไม่ได้ดีเท่ามนุษย์ เนื่องจากเราเพียงแค่ป้อนข้อมูลเชิงตรรกะให้หุ่นยนต์เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้จินตนาการกับมัน

ทุกคนควรฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ เช่น ใช้ Design Thinking ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับนักออกแบบในการคิดหาคำตอบที่กำลังเป็นที่นิยม ควรฝึกทักษะอื่น ๆ ที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้ด้วย เช่น ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (People Skills) เพื่อทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) ทักษะเหล่านี้เรียกว่า Soft Skills ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน กระบวนการผลิตสมัยใหม่ และจะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่หุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานมนุษย์ เนื่องจากเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถพัฒนาได้ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ คุณควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าปรับเปลี่ยนตนเอง และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้คุณจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้

หุ่นยนต์ AI กับขีดความสามารถในการทำงาน

หุ่นยนต์ AI กับขีดความสามารถในการทำงาน

การพัฒนาให้ หุ่นยนต์ AI มีปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริงนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการมีจริยธรรมและมนุษยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มาดูกันว่าขีดความสามารถในการทำงานของหุ่นยนต์นั้นมีอะไรบ้าง

 • วิทยาการหุ่นยนต์และการเรียนรู้ของเครื่อง

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง หุ่นยนต์สามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทางการทำงานของตนเอง ทำให้หุ่นยนต์สามารถแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้ของเครื่องจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ NLP เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สามารถทำความเข้าใจและประมวลผลภาษามนุษย์ได้ทั้งการพูดและการเขียน ระบบ NLP มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้:

 1. ตอบคำถามที่มนุษย์ซักถาม เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับธนาคารหรือร้านค้าออนไลน์
 2. รู้จำและแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ด้วยคำสั่งเสียง
 3. วิเคราะห์และระบุอารมณ์ของผู้พูดจากน้ำเสียงหรือคำพูด เช่น โกรธ เศร้า หรือยินดี

เทคโนโลยี NLP ทำให้หุ่นยนต์ AI สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความต้องการ และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้มากในธุรกิจบริการ ค้าปลีก สาธารณสุข และสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้บริการ

 • AI การสนทนา

เทคโนโลยี AI การสนทนาใช้ประโยชน์จากการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการโต้ตอบของหุ่นยนต์ AI กับมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของการใช้ AI การสนทนากับหุ่นยนต์มนุษย์อัจฉริยะ (AMR) หรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ คือการทำให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่นและเหมือนกับการพูดคุยกับมนุษย์จริง ๆ ในทุกครั้งที่มีการโต้ตอบกัน หุ่นยนต์จะรับข้อความ วิเคราะห์ ตอบกลับ และปรับปรุงความสามารถเพื่อรองรับการสนทนาครั้งต่อไป

สรุป

หุ่นยนต์ AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปอย่างสิ้นเชิง โดยนำพาหุ่นยนต์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นเพียงหุ่นยนต์ทำงานตามคำสั่งธรรมดา มาสู่การเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ด้วยการผนวกเอาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงประสิทธิภาพเข้ากับหุ่นยนต์

ส่งผลให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงซ้อนคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การเติบโตของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นับเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมหัศจรรย์

13 Responses

 1. เห็นด้วยกับบทความของคุณกิตติวงษ์ จันทุม ว่าหุ่นยนต์ AI จะมีบทบาทมากขึ้น แต่สงสัยว่าจะสามารถทดแทนคนในทุกๆงานได้จริงหรอครับ?

 2. ผมไม่แน่ใจหรอกนะ หุ่นยนต์ AI พวกนี้จะช่วยเราจริงหรือเปล่า หรือว่าจะทำให้เราตกงานกันหมดแน่

 3. เป็นบทความที่น่าสนใจมากครับ กิตติวงษ์ จันทุม ถือเป็นการแนะนำหุ่นยนต์ AI ได้ดีเลยทีเดียว อยากเห็นงานวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต

 4. หุ่นยนต์มันทำงานได้จริงหรอคับ ทำงานแบบคนได้เหรอ เรื่องนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเลย ใครรู้บอกที

 5. หุ่นยนต์ AI จะทำให้งานบางแบบจางหายไป แต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างงานใหม่ๆ ได้ด้วย มองอีกด้านบ้างสิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ