ระบบ DATA CENTER มีความสำคัญอย่างไร ทำไมทุกบริษัทและทุกองค์กรต้องมี 

ระบบ DATA CENTER

ระบบ DATA CENTER เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคดิจิทัล การเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีค่ามากและเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจในปัจจุบัน ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ การดำเนินงานด้านไอทีมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ ระบบ DATA CENTER เป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและเครือข่ายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ

ความสำคัญของระบบ DATA CENTER อย่างมากอยู่ที่ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการที่มีความเชื่อถือได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน องค์กรสมัยใหม่ต่างมุ่งเน้นการใช้งานระบบ DATA CENTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความขัดแย้งในการดำเนินงาน เช่น การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (CLOUD TECHNOLOGY) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประหยัดทรัพยากร รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีระบบเสมือน (VIRTUALIZATION TECHNOLOGY) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของทรัพยากร

ดังนั้น การมีระบบ DATA CENTER ที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่มีความแข่งขันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน การเข้าใจความสำคัญและการใช้งานของระบบ DATA CENTER จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกองค์กรและบริษัทในยุคนี้

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบ DATA CENTER

ในยุคที่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุค 80’S หลายองค์กรพบว่ามีความซับซ้อนในการจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อระบบมีความซับซ้อนขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการควบคุมทรัพยากรทางด้านไอที จึงได้เกิดระบบของ SERVER ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากรทางด้านไอทีขึ้นมา เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย การวางโครงข่ายนี้เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังเครื่อง CLIENT ต่าง ๆ ได้เป็นระบบ DATA CENTER

ระบบ DATA CENTER ประกอบด้วยพื้นที่ในการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ได้แก่ สวิตช์ เราเตอร์ สายเคเบิล และชั้นวางต่าง ๆ ระบบ DATA CENTER จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเช่น พลังงานไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟสำรอง ระบบระบายความร้อน และระบบปรับอากาศ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของระบบ DATA CENTER

ห้อง DATA CENTER สำคัญอย่างไร?

ห้อง DATA CENTER เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทอันสำคัญในการสนับสนุนและดูแลระบบ IT หรือระบบสารสนเทศขององค์กร การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของห้อง DATA CENTER เป็นเหตุสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การเกิดปัญหาเช่นการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลที่ช้าหรือไม่เสถียร หรือขาดความปลอดภัยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้โดยตรง

การวางแผน ออกแบบ และจัดการระบบ DATA CENTER กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานมีความสำคัญอันสำคัญ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและปัจจัยสำคัญหลายอย่าง เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบ ความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูล การบำรุงรักษา การใช้ซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการที่ทันสมัย การสำรองข้อมูล และบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใน DATA CENTER

ระบบ DATA CENTER ขององค์กรในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน ระบบ DATA CENTER ขององค์กรไม่ได้มีการจำกัดขอบเขตไว้ที่การตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวเท่านั้น อย่างตรงกันข้าม การมีระบบ DATA CENTER หลายแห่งมีผลทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรมักมีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยการเช่าพื้นที่ในการเก็บเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์จากผู้ให้บริการเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยเฉพาะการกระจายเซิร์ฟเวอร์ไปยังหลายที่และการเชื่อมโยงระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้ข้อมูลในระบบคลาวด์แทน

ระบบ DATA CENTER เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบ IT ในองค์กรซึ่งต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลของตัวเองจะต้องพิจารณาใช้ ระบบ DATA CENTER ของผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการพิจารณาถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบ ความปลอดภัย การบำรุงดูแลรักษา การใช้ซอฟต์แวร์และโครงสร้างการจัดการที่ทันสมัย รวมถึงการมีระบบการสำรองข้อมูลและการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้น

คำนึงถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวเท่านั้น หลายแห่งมีผลทำให้งานดำเนินไปอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย บางองค์กรอาจเลือกที่จะไม่สร้าง DATA CENTER ของตัวเอง แต่จะเช่าพื้นที่เก็บเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์จากผู้ให้บริการ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยการกระจายเซิร์ฟเวอร์ไปยังหลายที่และการเชื่อมโยงระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้ข้อมูลในระบบคลาวด์แทน

ระบบ DATA CENTER เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบ IT ในองค์กรที่ต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลของตัวเองจะต้องพิจารณาใช้ระบบ DATA CENTER ของผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบ ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การใช้ซอฟต์แวร์และโครงสร้างการจัดการที่ทันสมัย รวมถึงการมีระบบสำรองข้อมูลและการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้น

การลงทุน DATA CENTER

การลงทุนใน DATA CENTER ในปัจจุบันได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยี

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้างและเครือข่ายหลักเพื่อรองรับการให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากการมีสำนักงานเพียงแห่งเดียว และการขยายการรองรับให้เพียงพอ บริษัทในประเทศไทยหลายรายเริ่มเข้ามาลงทุนในด้านนี้ โดยไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกหรือระดับภูมิภาค และการประกาศยุทธศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพพร้อมกับการลงทุนในการสร้างศูนย์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการในประเทศไทยมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น การเข้าร่วมของบริษัทใหญ่ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับตลาดและส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมของบริษัทอื่นๆด้วย

DATA CENTER สร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การสร้าง DATA CENTER ให้กับคนไทยไม่เพียงแต่สร้างโอกาสใหม่ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับประโยชน์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไอที ผู้รับเหมาก่อสร้างและวางระบบขั้นสูง หรือกลุ่มผู้ให้บริการด้านระบบ SYSTEM INTEGRATOR แบบต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการดึงดูดบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ตามมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อยกระดับองค์กรในภาคธุรกิจให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมากขึ้น และอย่างสำคัญ DATA CENTER ยังส่งผลกระตุ้นให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น

สรุป

การสร้าง DATA CENTER ในไทยในปัจจุบันไม่เพียงแค่เป็นการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและการบริการต่างๆ เช่น การจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไอที การรับเหมาก่อสร้างและวางระบบ และบริการด้านระบบ SYSTEM INTEGRATOR อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทชั้นนำต่างๆ มีการลงทุนสารอินทรีย์ มีอะไรบ้างเพิ่มเติมในไทย เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ DATA CENTER ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระตุ้นให้เศรษฐกิจดิจิทัลขยายตัวและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมพลังงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีนัยสำคัญ

บทความน่าสนใจ