ก๊าซเรือนกระจก ที่ควรรู้จัก สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก

มาทำความรู้จักกับ ก๊าซเรือนกระจกคือ ผลกระทบที่สำคัญต่อโลก และการเกิดภาวะโลกร้อน เป็นกลุ่มของก๊าซที่ปรากฏในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บและดูดกลืนคลื่นความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดที่ถูกส่งผ่านลงมาจากดวงอาทิตย์มายังพื้นผิวโลกได้อย่างดี การดังกล่าวทำให้พลังงานความร้อนถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน ซึ่งทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีความสามารถในการช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิพื้นผิวดาวเคราะห์ โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันระหว่างกลางวันและกลางคืน โลกจะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การที่เราสามารถเข้าใจและรักษาสมดุลของภาวะเรือนกระจกนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต

ก๊าซเรือนกระจกประกอบไปด้วย

 • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ มีอิทธิพลต่อการสะสมพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศมากที่สุด เนื่องจากปริมาณมากและเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมนุษย์กลายมาเป็นตัวกำหนดในการสร้างและปล่อย CO2 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตพลังงาน การตัดไม้ทำลายป่า ที่เป็นสาเหตุให้ปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • มีเทน (CH4) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากเป็นอันดับที่สอง แม้ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ร้อยละ 60 มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะด้วยวิธีฝังกลบ การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเกษตร การบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากกว่า CO2
 • ไนโตรเจนไอออกไซด์ (N2O) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด และการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ แต่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซชนิดนี้ในบรรยากาศโดยร้อยละ 17 จากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนโตรเจนในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี การผลิตพลาสติก การใช้ปุ๋ย การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการเผาถ่านไม้ ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากกว่า CO2 มากถึง 25 เท่า
 • กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็นและถูกใช้เป็นตัวแทนของ CFCs ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และสเปรย์ มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 124 ถึง 14,800 เท่าของ CO2
 • กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น มาจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตอะลูมิเนียม การผลิตสารกึ่งตัวนำ และการเผาถ่านไม้ มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 7,390 ถึง 12,200 เท่าของ CO2
 • ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride) : SF6 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในตัวทำละลาย มักใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันการเกิดประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หรือช่วยในการระบายความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 22,800 เท่าของ CO2
 • ไนโตรเจน ไตรฟลูออไรด์ (Nitrogen trifluoride) :NF3 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรขนาดเล็ก มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 17,200 เท่าของ CO2

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุด การใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างประโยชน์มากมายต่อโลกและมนุษย์ในหลายด้าน

วิธีลดก๊าซเรือนกระจก

วิธีลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

ทุกคนมีบทบาทในการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น เรามีวิธีที่ง่าย ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่

 • เลือกซื้ออาหารในปริมาณที่จำเป็นและวางแผนการทำอาหารให้เหมาะสมกับจำนวนคนในครอบครัว เพื่อลดขยะอาหารที่ต้องทิ้ง ลดอาหารที่ไม่ได้ทานหมด
 • พกถุงผ้าและอุปกรณ์ส่วนตัวไปทุกที่ เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว
 • แยกขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเพื่อสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิล
 • หลีกเลี่ยงการใช้โฟมที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ หรือถอดปลั๊กเพื่อประหยัดพลังงาน
 • ใช้แสงธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้า โดยการเปิดหน้าต่างและใช้ผ้าม่าน
 • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้น้ำอย่างประหยัดและไม่เปิดทิ้งไว้
 • การใช้สิ่งของให้คุ้มค่าที่สุด
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือลดปริมาณขยะได้
 • ลองซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดก่อนที่จะทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกใบนี้ของเรา ด้วยความร่วมมือของทุกคน เราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับโลกของเราได้อย่างยั่งยืน

การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดยการใช้พลังงานทดแทน เลือกใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่วนการเรียนรู้สัญลักษณ์ไฟฟ้าช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้ใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องการการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับการส่งออกและการบริโภคในประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ทำให้ความต้องการทางพลังงานโดยเฉพาะทางพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การบริโภคที่เกินความจำเป็นยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในด้านขยะ การขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมืองไทยยังก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกป่าและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 207.65 ล้านตัน และในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 318.66 ล้านตัน

บทสรุป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการการใช้พลังงานมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น จำเป็นต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเข้าใจและการรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งหมด

บทความน่าสนใจ