ก๊าซเรือนกระจก ที่ควรรู้จัก สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก

มาทำความรู้จักกับ ก๊าซเรือนกระจกคือ ผลกระทบที่สำคัญต่อโลก และการเกิดภาวะโลกร้อน เป็นกลุ่มของก๊าซที่ปรากฏในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บและดูดกลืนคลื่นความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดที่ถูกส่งผ่านลงมาจากดวงอาทิตย์มายังพื้นผิวโลกได้อย่างดี การดังกล่าวทำให้พลังงานความร้อนถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน ซึ่งทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีความสามารถในการช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิพื้นผิวดาวเคราะห์ โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันระหว่างกลางวันและกลางคืน โลกจะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การที่เราสามารถเข้าใจและรักษาสมดุลของภาวะเรือนกระจกนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต

ก๊าซเรือนกระจกประกอบไปด้วย

 • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ มีอิทธิพลต่อการสะสมพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศมากที่สุด เนื่องจากปริมาณมากและเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมนุษย์กลายมาเป็นตัวกำหนดในการสร้างและปล่อย CO2 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตพลังงาน การตัดไม้ทำลายป่า ที่เป็นสาเหตุให้ปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • มีเทน (CH4) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากเป็นอันดับที่สอง แม้ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ร้อยละ 60 มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะด้วยวิธีฝังกลบ การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเกษตร การบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากกว่า CO2
 • ไนโตรเจนไอออกไซด์ (N2O) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด และการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ แต่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซชนิดนี้ในบรรยากาศโดยร้อยละ 17 จากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนโตรเจนในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี การผลิตพลาสติก การใช้ปุ๋ย การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการเผาถ่านไม้ ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากกว่า CO2 มากถึง 25 เท่า
 • กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็นและถูกใช้เป็นตัวแทนของ CFCs ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และสเปรย์ มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 124 ถึง 14,800 เท่าของ CO2
 • กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น มาจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตอะลูมิเนียม การผลิตสารกึ่งตัวนำ และการเผาถ่านไม้ มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 7,390 ถึง 12,200 เท่าของ CO2
 • ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride) : SF6 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในตัวทำละลาย มักใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันการเกิดประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หรือช่วยในการระบายความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 22,800 เท่าของ CO2
 • ไนโตรเจน ไตรฟลูออไรด์ (Nitrogen trifluoride) :NF3 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรขนาดเล็ก มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่สูงมาก และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง 17,200 เท่าของ CO2

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุด การใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างประโยชน์มากมายต่อโลกและมนุษย์ในหลายด้าน

วิธีลดก๊าซเรือนกระจก

วิธีลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

ทุกคนมีบทบาทในการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น เรามีวิธีที่ง่าย ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่

 • เลือกซื้ออาหารในปริมาณที่จำเป็นและวางแผนการทำอาหารให้เหมาะสมกับจำนวนคนในครอบครัว เพื่อลดขยะอาหารที่ต้องทิ้ง ลดอาหารที่ไม่ได้ทานหมด
 • พกถุงผ้าและอุปกรณ์ส่วนตัวไปทุกที่ เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว
 • แยกขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเพื่อสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิล
 • หลีกเลี่ยงการใช้โฟมที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ หรือถอดปลั๊กเพื่อประหยัดพลังงาน
 • ใช้แสงธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้า โดยการเปิดหน้าต่างและใช้ผ้าม่าน
 • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้น้ำอย่างประหยัดและไม่เปิดทิ้งไว้
 • การใช้สิ่งของให้คุ้มค่าที่สุด
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือลดปริมาณขยะได้
 • ลองซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดก่อนที่จะทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกใบนี้ของเรา ด้วยความร่วมมือของทุกคน เราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับโลกของเราได้อย่างยั่งยืน

การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดยการใช้พลังงานทดแทน เลือกใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่วนการเรียนรู้สัญลักษณ์ไฟฟ้าช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้ใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องการการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับการส่งออกและการบริโภคในประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ทำให้ความต้องการทางพลังงานโดยเฉพาะทางพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การบริโภคที่เกินความจำเป็นยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในด้านขยะ การขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมืองไทยยังก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกป่าและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 207.65 ล้านตัน และในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 318.66 ล้านตัน

บทสรุป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการการใช้พลังงานมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น จำเป็นต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเข้าใจและการรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งหมด

28 Responses

 1. พี่ครับกิตติวงษ์ จันทุม อยากถามว่าโรงงานใหญ่ๆเขามีวิธีลดก๊าซเรือนกระจกกันยังไงบ้างครับ ปกติเห็นแต่พูดถึงคนทั่วไปต้องทำยังไงบ้างเอง

  1. เห็นด้วยอ่ะ ชีวิตประจำวันเราก็พยายามลดอยู่แล้ว แต่ถ้าโรงงานใหญ่ๆไม่ช่วยกันด้วยก็คงยาก

  2. ที่จริงทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือโรงงานใหญ่ๆ เรื่องแบบนี้ต้องทำร่วมกันถึงจะเห็นผลสำเร็จค่ะ

 2. เรื่องก๊าซเรือนกระจกนี่ ทางเทศบาลเราก็พยายามส่งเสริมให้ชุมชนลดการใช้ถุงพลาสติก แต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ผล เพราะคนยังใช้กันเยอะอยู่เลย

 3. บทความดีมากค่ะ อ่านแล้วรู้เลยว่าเราทำได้หลายอย่างเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน จะพยายามทำตามคำแนะนำค่ะ

 4. แต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะๆ มันจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มั้ยคะ เพราะเห็นว่าต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

 5. ผมเชื่อว่าปัญหาก๊าซเรือนกระจกนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในสังคมควรใส่ใจ ไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้น แต่ทั่วโลกควรร่วมมือกัน จากการที่ผมเดินทางไปหลายประเทศ ได้เห็นว่ามีหลายสิ่งที่ประเทศไทยเราสามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้เพื่อลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก

 6. ไม่แน่ใจว่าในบทควาย เอ๊ย บทความ กิตติวงษ์ จันทุม ได้พูดถึงไอเดียร์ใหม่ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกบ้างไหมครับ คือเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ มันช่วยได้ดีเหมือนกันนะสำหรับปัญหานี้

 7. ผมว่าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็ดีนะ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าคนเยอะๆ ทำก็น่าจะช่วยลดได้มากเลย

 8. เห็นด้วยอ่ะ แค่เปลี่ยนนิดหน่อยในชีวิตประจำวันก็ช่วยโลกได้แล้ว ขอบคุณ กิตติวงษ์ จันทุม ที่เขียนบทความดีๆ เรื่องนี้นะคะ

 9. อ่าว แต่ทำไมเราต้องเป็นคนเปลี่ยนละ รัฐบาลเขาไม่ควรจะทำอะไรบ้างเหรอ ทำไมต้องคอยบอกเราตลอดเวลาว่าต้องทำยังไง

  1. ก็เราอยู่ในโลกนี้กันทุกคนนี่นา ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกันทั้งนั้น ไม่ใช่แค่รอให้คนอื่นทำอย่างเดียวหรอก

 10. ตอนวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเห็นควันมลพิษจากรถเยอะมาก ชวนกันใช้รถน้อยลงซะ ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพแต่ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

 11. บอกได้คำเดียว แฟชั่นแบบยั่งยืนก็เป็นทางเลือกนึงนะในการลดปัญหานี้ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

 12. ในหนังสือที่อ่าน โลกถูกทำลายโดยก๊าซเรือนกระจกจนไม่สามารถอยู่ได้ หวังว่าเรื่องจริงจะไม่เป็นแบบนั้น

 13. คิดว่าเปลี่ยนรถส่งของเป็นแบบไฟฟ้าได้มั้ยนะ ของผมเองขนส่งครั้งละเยอะๆ ถ้าช่วยลดได้ก็ดี

 14. เห็นถึงการลดการใช้พลาสติกในร้านอาหารหลายๆ ร้านแล้ว ชอบมากค่ะ ต้องให้กำลังใจร้านที่ทำแบบนี้

 15. ในทางการเกษตรเราก็มีวิธีปลูกที่ลดการใช้สารเคมี ซึ่งนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยเรื่องนี้ได้ด้วย

 16. พี่ครับ เรากับเพื่อนๆ ทำโครงงานเกี่ยวกับนี้อยู่ ขอถามว่ามีวิธีไหนบ้างที่คนเราสามารถทำได้ง่ายๆ แต่มีผลมากๆ บ้างครับ

  1. เยี่ยมมากเลย น้องๆ รุ่นใหม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกัน! ลองเริ่มจากเรื่องที่เราทำได้จริงๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้พลาสติก ใช้ของที่ยั่งยืน

 17. อ่านแล้วประทับใจในมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ควรมีการสอนในโรงเรียนด้วย

 18. เล่นเกมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วคิดว่าถ้าเกิดจริงๆ คงเลวร้ายมาก ชอบที่เห็นคนเริ่มใส่ใจเรื่องนี้แล้ว

 19. เป็นคนทำประมง เห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศชัดเจนเลยจริงๆ คงน่าดีถ้าทุกคนเริ่มช่วยกัน

 20. ทำงานอยู่บ้านช่วยลดการใช้รถไปมาได้ คิดว่าถ้าทำได้ก็ต้องทำ แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้จริงๆ หรือเปล่า?

 21. ตกแต่งบ้านด้วยพืช ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับบ้าน น่าจะช่วยลดผลกระทบเรื่องก๊าซเรือนกระจกได้บ้าง

 22. ทำเพลงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่รู้ลึกๆ ว่าช่วยได้จริงหรือป่าว แต่ก็อยากให้คนรู้สึกถึงปัญหานี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ