การติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านหรือออฟฟิศเพื่อช่วยลดค่าไฟมีประโยชน์จริงหรือไม่ 

โซลาร์เซลล์

การใช้โซลาร์เซลล์ในบ้านหรือออฟฟิศช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าได้จริง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อการผลิต ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก ๆ ในระยะยาว เพิ่มเติมด้วยการขายพลังงานไฟฟ้าที่เกินจากการใช้เพื่อเพิ่มรายได้เสริมอีกด้วย ทำให้การลงทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นมีความคุ้มค่ามากขึ้น

เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความง่ายขึ้นในการติดตั้ง คืนทุนเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงที่จะช่วยลดผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านหรือออฟฟิศมีประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

โซลาร์เซลล์ คืออะไร

โซลาร์เซลล์คืออุปกรณ์ที่ใช้สร้างไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีส่วนประกอบหลักคือสารกึ่งตัวนำพิเศษที่มีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ดังนั้น โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงแดดอยู่ และจะเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในภายหลัง

ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และหากต้องการใช้งานในรูปของไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟเช่นอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ในการลดค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้และการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิด

ขั้นตอนการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานไปใช้

ขั้นตอนการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานไปใช้ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. แสงอาทิตย์จะกระทบกับโซลาร์เซลล์ โดยโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
 2. การกระทบนี้จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน โดยเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ
 3. การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในโซลาร์เซลล์จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
 4. การใช้เครื่องควบคุมประจุหรือ Solar Charge Controller เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ที่ระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปที่อาจทำให้เสียอุปกรณ์
 5. ไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และจะต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟเช่นอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้
 6. ไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์จะนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ตามที่ต้องการใช้งาน

ระบบโซลาร์เซลล์

การติดโซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดค่าไฟได้จริง

การติดโซลาร์เซลล์บ้านสามารถช่วยลดค่าไฟได้จริง แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการคืนทุนของการลงทุนนั้น ๆ หรือความคุ้มค่าของโซลาร์เซลล์ การลงทุนในระบบโซลาร์เซลล์บ้านหรือแผงโซลาร์เซลล์นั้นมักจะมีต้นทุนติดตั้งและการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สูง แต่หากใช้งบประมาณและใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน อาจทำให้การคืนทุนเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใหญ่และใช้ไฟฟ้ามาก อาจมีการคืนทุนได้เร็วกว่าบ้านที่ติดแผงโซลาร์เซลล์เล็กหรือมีการใช้ไฟฟ้าน้อย การติดโซลาร์เซลล์มักเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน เช่น กลุ่มผู้ที่ทำงานที่บ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน

การติดโซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดค่าไฟได้จริง แต่ควรพิจารณาคำนึงถึงการใช้งบประมาณ การใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้งานของครัวเรือนเองอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในระบบโซลาร์เซลล์บ้าน

บ้านหรืออาคารที่เหมาะสมกับการติดโซลาร์เซลล์มีลักษณะดังนี้

 • บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน เช่น บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มวัยเกษียณที่อยู่บ้านในช่วงกลางวัน หรือบ้านที่มีกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้าน เช่น Work from home ซึ่งมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นประจำและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อม ๆ กัน
 • บ้านที่เสียค่าไฟตั้งแต่ 2,000-3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นอัตราการใช้ไฟที่คุ้มค่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำของโซลาร์เซลล์ เช่น เริ่มต้นที่ 1.8 กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดได้ประมาณ 1,000 บาท/เดือน
 • บ้านที่มีพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพียงพอและเหมาะสม ควรมีการสำรวจความพร้อมของสถานที่ เช่น การตรวจสอบกำลังไฟบ้าน ความแข็งแรงของหลังคาบ้าน รูปทรงของหลังคาบ้าน เป็นต้น ซึ่งควรอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการติดแผงโซลาร์เซลล์ในการประเมินความพร้อมของสถานที่ได้

ข้อแนะนำการติดโซลาร์เซลล์อย่างคุ้มค่า

เพื่อให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นไปอย่างคุ้มค่า นี่คือข้อแนะนำที่สำคัญที่ควรพิจารณา

 1. ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทิศที่เหมาะสม : พิจารณาติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทิศที่จะได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุด เช่น ทิศใต้ เพราะจะทำให้โซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 2. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่หันไปทางทิศเหนือ : ทิศเหนือมักจะได้รับแสงแดดน้อยที่สุด ซึ่งอาจทำให้การผลิตพลังงานของโซลาร์เซลล์ลดลง
 3. พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ : ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
 4. คำนึงถึงประสิทธิภาพการรับแสง : การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในที่ที่มีความชื้นหรือมีเงามากจะลดประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานได้
 5. ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน : พิจารณาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 6. ประเมินการใช้พลังงานของครัวเรือน : พิจารณาการใช้พลังงานในบ้านเมื่อใดบ้าง และพิจารณาว่าโซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่

ด้วยการพิจารณาและปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

ระบบโซลาร์เซลล์มีกี่ระบบ อะไรบ้าง และแต่ระบบเหมาะกับแบบไหน

โซลาร์เซลล์มีระบบทั้งหมด 3 ระบบดังนี้

 1. โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด (On Grid) ระบบนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าและส่งไปยังเครือข่ายไฟฟ้า สามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตเกินไปกลับไปยังเครือข่ายได้ มักใช้สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเป็นหลัก
 2. โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid) ระบบนี้ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ มักใช้สำหรับบ้านห่างไกลที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าได้ โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าและจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เอง
 3. โซลาร์เซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid) ระบบนี้เป็นการผสมระหว่างโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและออฟกริด โดยมีการใช้งานไฟฟ้าจากเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ และการใช้งานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ ระบบนี้มักใช้สำหรับบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

การเลือกระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพการใช้งานของแต่ละบ้านหรืออาคาร โดยระบบออนกริดเหมาะสำหรับบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันมากที่สุด ระบบออฟกริดเหมาะสำหรับบ้านห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าได้ และระบบไฮบริดเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

อุปกรณ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านประกอบด้วย

1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel):

 • แผงโซลาร์เซลล์ระบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)
 • แผงโซลาร์เซลล์ระบบพอลิคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)
 • แผงโซลาร์เซลล์ระบบฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

2. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟ (Inverter):

 • อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บ้านเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เมื่อผลิตไฟฟ้าขึ้นมาจะต้องผ่านการแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเพื่อใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการไฟฟ้าจากภาครัฐ และอินเวอร์เตอร์จะเป็นหัวใจของระบบที่มีความสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้าใช้งานในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา

และทุกบ้านควรมีถังดับเพลิงไว้ด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีในบ้านของทุกครอบครัว เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและจัดการเหตุอัคคีภัยที่เกิดจากเพลิงไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์

เทคนิคการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ฉบับเข้าใจง่าย

เมื่อต้องการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ คำแนะนำที่ง่ายต่อการเข้าใจมีดังนี้

 1. เลือกแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับงาน ตรวจสอบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณสนใจเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างแบบโมโนคริสตัลไลน์และพอลิคริสตัลไลน์ โดยโมโนคริสตัลไลน์มักมีขนาดเล็กกว่าและมีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่พอลิคริสตัลไลน์มีราคาถูกกว่า
 2. การติดตั้งที่กลมกลืนกับอาคาร เลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้อย่างสวยงามบนหลังคาของบ้าน โดยไม่ทำให้สูญเสียความสวยงามของอาคาร คุณสามารถเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีสีดำล้วนและดีไซน์เรียบได้
 3. ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต รับรู้ถึงความเชื่อถือในผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โดยตรวจสอบการรับประกันและบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
 4. กำลังวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้ คำนึงถึงความต้องการของคุณในการผลิตไฟฟ้าและเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังวัตต์เหมาะสม โดยคำนึงถึงการใช้งานปัจจุบันและอนาคต

ด้วยคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณได้อย่างมั่นใจ

และกรดซัลฟิวริก เป็นสารที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา โดยมีหลายประเภทและมีหลายองค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพและการทำงานของร่างกายเราอย่างมาก ซึ่งมักจะพบในอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปที่เราบริโภคทุกวัน เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, น้ำจิ้ม, และอื่นๆ

สรุป

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาอาชีพ เช่น ในงานอุตสาหกรรม การเกษตร และการใช้งานในที่อยู่อาศัย โซลาร์เซลล์มีประโยชน์มากมาย เช่น เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความเชื่อถือในการใช้งานระบบไฟฟ้า โดยมีระบบโซลาร์เซลล์ออนกริด (On Grid) โซลาร์เซลล์ออฟกริด (Off Grid) และโซลาร์เซลล์ไฮบริด (Hybrid) ที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างครอบคลุม โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของแต่ละระบบกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้โซลาร์เซลล์ในการใช้งานของคุณ

27 Responses

 1. อยากถามว่าถ้าติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากแค่ไหนครับ อ่านแล้วสนใจมากเลยแต่ไม่เข้าใจเรื่องราคากับการติดตั้ง

 2. บทความนี้เขียนได้ดีมากครับ กิตติวงษ์ จันทุม ช่วยให้เข้าใจเรื่องโซลาร์เซลล์มากขึ้น เคยคิดว่ามันยาก แต่อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจนเลย

  1. เห็นด้วยมากค่ะ เพราะตอนนี้กำลังมองหาข้อมูลโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว ส่วนนี้เติมเต็มความเข้าใจเราได้เยอะเลย

 3. ถ้าติดโซลาร์เซลล์แล้วฝนตกหนัก มันจะได้ประจำตัวไฟฟ้ามาฟรีๆ ไหมครับ หรือจะต้องมีเรืองแพแบบกันน้ำด้วย

 4. ผมว่าโซลาร์เซลล์ก็ดีนะ แต่ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแสงแดดไม่มาก มันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ต้องคิดหนักอีกที

 5. ผมอ่านมาว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นต้องคำนึงถึงทิศทางและมุมของแผงด้วยนะ ไม่ใช่ติดไว้แล้วจบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 6. กิตติวงษ์ จันทุม ครับ ตอนนี้บ้านผมกำลังมองหาทางเลือกเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เลยอยากรู้ว่าการเลือกโซลาร์เซลล์มีเทคนิคอย่างไรบ้างครับ?

  1. เลือกดูจากประสิทธิภาพและการรับประกันของแผงโซลาร์ เป็นหลักเลยนะครับ อย่าลืมว่าความคุ้มค่าในระยะยาวสำคัญกว่าราคาเริ่มต้นครับ

 7. สนใจมากครับในเรื่องที่โซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้ อยากรู้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการตั้งต้นครับ

 8. จากที่อ่านมาถ้าบ้านไม่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือมีร่มเงาบังตลอด การติดโซลาร์คงไม่คุ้มเท่าไหร่นะ ต้องแน่ใจก่อนติดตั้ง

 9. ดีมากๆ เลยที่มีบทความนำเสนอเรื่องโซลาร์เซลล์ ช่วยให้คนเริ่มตระหนักรู้เรื่องพลังงานสะอาด ขอบคุณนะคะ

 10. ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมระบบโซลาร์ของผมยังไม่ค่อยเก็บพลังได้เยอะเลย ระบบมันงี้หรือเป็นที่ตั้งของบ้านหว่า?

 11. อยู่ในเมืองที่ฝนตกทุกวัน โซลาร์เซลล์จะเก็บพลังได้หรอ กิตติวงษ์ จันทุม หรือนี่เป็นพรมลิขิตให้เปลี่ยนบ้านซะเลย

 12. มีใครได้ลองติดตั้งด้วยตัวเองบ้างไหมครับ อยากทราบว่าความยากง่ายเพื่อคิดถึงการติดตั้งเอง

 13. เห็นคำว่าโซลาร์เซลล์แล้วนึกถึงฉากในการ์ตูนที่ยานสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ จินตนาการไปไกลเลย

 14. รักการที่บทความนี้ช่วยกระจายความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ สำคัญมากๆ สำหรับโลกของเราตอนนี้

 15. กิตติวงษ์ จันทุม ตอนนี้มีเทคโนโลยีใดๆ นั่งแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมไหมครับ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ