สอบเทียบ LIGHT METER (เครื่องวัดแสง) มีความสำคัญอย่างไร ?

สอบเทียบ LIGHT METER

การ สอบเทียบ LIGHT METER หรือเครื่องวัดแสงมีความจำเป็น สำหรับการวัดที่มีประสิทธิภาพ ในการสอบเทียบ Lux meter ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เครื่องกำเนิดแสงที่มีค่าความเข้มการส่องสว่างที่ทราบค่าจะวางไว้ตรงข้ามกับเซ็นเซอร์ของ Lux meter เพื่อให้แสงส่องสว่างสม่ำเสมอ การวัดจะใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันห้าระยะ เพื่อกำหนดความเข้มแสงอ้างอิงและค่าเฉลี่ยของการวัดเหล่านี้ จะถูกปรับโดยใช้ปัจจัยแก้ไข

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในขณะทำงาน โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญคือเรื่องแสงสว่าง ซึ่งต้องมีความเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เนื่องจากความเข้มของแสงส่งผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน หากแสงสว่างน้อยเกินไป อาจทำให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานหนักจนเกินไปในการมองวัตถุหรืองาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดตาหรือมึนศีรษะได้

แต่หากแสงสว่างมากเกินไป อาจทำให้กล้ามเนื้อตาเหนื่อยล้า มองพร่ามัว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา เราจะทราบได้อย่างไรว่าแสงสว่างในสถานที่ทำงานมีความเข้มเพียงพอหรือไม่ และการวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดแสง Lux meter มีความถูกต้องแม่นยำหรือไม่ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องวัดชนิดนี้กัน

ทำไมต้องสอบเทียบ LUX LIGHT METER (เครื่องมือวัดแสง)

เครื่องมือวัดแสง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องการความแม่นยำสูงในการวัดค่า หากเครื่องมือมีการอ่านค่าคลาดเคลื่อน อาจนำไปสู่อันตรายร้ายแรง เช่น การสูญเสียดวงตา ฉะนั้น การดูแลรักษาและการ สอบเทียบ LIGHT METER เครื่องมือวัดแสงอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันความผิดพลาดและรับประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทำความรู้จัก LIGHT METER

ทำความรู้จัก LIGHT METER

LIGHT METER หรือ เครื่องวัดแสง เป็นเครื่องมือวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่างในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยจะแสดงค่าเป็นหน่วย Lux หรือ Foot Candle เครื่องวัดแสงในปัจจุบันได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถวัดค่าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ พกพาสะดวก น้ำหนักเบา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องมือวัดแสง (LIGHT METER)

หลักการทำงานของ เครื่องวัดแสง (Light Meter) นั้นอาศัยหลักการของเซลล์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Cell) หรือตัวรับรู้แสง ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ภายในโคมพลาสติกสีขาวขุ่น เมื่อมีแสงตกกระทบเซลล์โฟโตอิเล็กทริก เซลล์จะแปลงพลังงานแสงให้เป็นประจุไฟฟ้า สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก จากนั้นวงจรประมวลผลจะคำนวณค่าประจุไฟฟ้าเป็นหน่วยความเข้มแสง Lux และแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าความเข้มแสงได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

ประเภทของ LIGHT METER

เครื่องวัดแสง (Light Meter) มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. เครื่องวัดแสงแบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งแสดงผลการวัดด้วยเข็มบอกค่าบนหน้าปัด
  2. เครื่องวัดแสงแบบดิจิทัล (Digital) ที่แสดงค่าความเข้มแสงเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LED ซึ่งเป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

โดยทั่วไป เครื่องวัดแสงจะมีช่วงการวัดแบ่งเป็น 5 ระดับ (Range) เพื่อครอบคลุมการวัดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ LIGHT METER เครื่องวัดแสงได้ถึง 25,000 ลักซ์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการวัดในสภาพแวดล้อมทั่วไป

เครื่องวัดแสงใช้งานอย่างไร ?

การใช้งาน เครื่องวัดแสง ให้ดำเนินการดังนี้

  1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาครอบตัวรับรู้แสง (Sensor)
  3. หันตัวรับรู้แสงไปยังบริเวณที่ต้องการวัด โดยให้ตัวรับรู้แสงตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสง
  4. เลือกช่วงการวัด (Range) ให้เหมาะสมกับปริมาณแสงที่คาดว่าจะวัด
  5. ปรับหน่วยการวัดให้เป็น Lux หรือ Foot Candle ตามที่ต้องการ โดยกดปุ่มเปลี่ยนหน่วย
  6. หากต้องการบันทึกค่าสูงสุด ให้กดปุ่มบันทึกค่า (Data Hold)
  7. เมื่อใช้งานเสร็จ ให้กดปุ่ม Power อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หรือรอให้เครื่องปิดอัตโนมัติ
  8. ปิดฝาครอบตัวรับรู้แสงเพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อไม่ใช้งาน

ตรวจวัดความเข้มของแสงด้วย LUX METER

การตรวจวัดความเข้มของแสงด้วย LUX METER (เครื่องวัดแสง)

แสง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หากแสงสว่างมีความเข้มน้อยเกินไป จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานหนักเพื่อมองเห็นรายละเอียด ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้า ปวดตา มึนศีรษะ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่ชัดเจนได้ ในทางกลับกัน หากแสงสว่างมีความเข้มมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดความไม่สบาย เมื่อยล้า ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ และส่งผลให้การมองเห็นแย่ลงได้เช่นกัน

การกำหนดความเหมาะสมของความเข้มแสงสว่าง จึงมีความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยควรกำหนดความเข้มของแสงให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน สำหรับงานที่ต้องการความละเอียด สอบเทียบ THERMOMETER จำเป็นต้องใช้แสงสว่างที่มีความเข้มมากขึ้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่างได้จากกฎกระทรวงและประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการควรดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ เครื่องวัดแสง LUX LIGHT METER ที่ได้มาตรฐาน เช่น CIE 1931, ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า การวัดจะแสดงผลเป็นหน่วยลักซ์ (lux) โดยต้องหาค่าเฉลี่ยจากการวัดทุก ๆ 2×2 ตารางเมตร เพื่อให้ได้ผลการตรวจวัดที่ถูกต้องและสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเข้มแสงสว่างที่เหมาะสมต่อไป

หากต้องการสอบเทียบ LIGHT METER ทำได้ที่ไหน

บริษัท คาปิตอล ลาบอราทอรี จำกัด มีความยินดีนำเสนอบริการ สอบเทียบเครื่องมือวัดแสง (Light Meter) ด้วยมาตรฐานระดับสูง เรานำเสนอการ สอบเทียบ LIGHT METER ด้วยเครื่องมือ Lux and Luminance Meter Calibration ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสงได้สูงสุดถึง 25,000 ลักซ์ หากท่านต้องการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสงของท่าน เราพร้อมให้คำปรึกษาและรับสอบเทียบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

สรุป

ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องวัดแสง มีบทบาทสำคัญในการวัดและควบคุมคุณภาพแสงในสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องมีเครื่องมือวัดนี้ไว้ใช้งาน โดยจะต้องมีการวัดปริมาณของแสงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน เช่น ทาสีผนังใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟ หรือต่อเติมผนัง ฝา/เพดาน

เหตุผลที่เครื่องวัดแสงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม คือการเลือกซื้อเครื่องมือวัดแสง (Lux Meter) มีความสำคัญในการให้ได้ผลการวัดที่เหมาะสม ดังนั้นต้องมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการ สอบเทียบ LIGHT METER เครื่องมือวัดแสงให้ได้มาตรฐานทุกปี โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถสอบเทียบได้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ANAB สำหรับช่วงการวัด 1-20,000 lux และ 1-20,000 cd/m2

บทความน่าสนใจ