ทำความรู้จัก “ก๊าซธรรมชาติ” พลังงานสะอาด กับประโยชน์ที่เป็นมากกว่าเชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ

ในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหันมาใช้พลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ใต้พื้นดินเมื่อหลายล้านปีก่อน ประกอบด้วยส่วนผสมหลักคือมีเทน (CH4) และอัลเคนอื่น ๆ เมื่อผ่านกระบวนการกลั่นและแยกส่วนประกอบแล้ว ก๊าซธรรมชาติคืออะไร นี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้ง NGV, LNG และ LPG วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยถึงความแตกต่างของก๊าซทั้ง 3 ชนิดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูรายละเอียดจากบทความนี้กันได้เลย

ก๊าซธรรมชาติมาจากไหน

ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง โดยก๊าซธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาในช่วงเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ซากพืชและซากสัตว์ที่สะสมทับถมกันในระดับชั้นหินใต้ผิวโลก เมื่อถูกแรงดันอันมหาศาลจากชั้นหินและความร้อนสูงจากใต้พิภพ ก็จะทำให้เกิดการสลายตัวและแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ เช่น มีเทน อีเทน โปรเพน และบิวเทน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย มีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ 2 แหล่งใหญ่ คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลอ่าวไทย อาทิ แหล่งเอราวัณ แหล่งบงกช และแหล่งอาทิตย์ และแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาดและมีประสิทธิภาพสูง ก๊าซธรรมชาติจึงถือเป็นพลังงานทรงคุณค่าที่มาจากธรรมชาติ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของมนุษยชาติได้อย่างยั่งยืน หากมีการบริหารจัดการและใช้อย่างรู้คุณค่า

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานสะอาด

ก๊าซธรรมชาติ มีประโยชน์กับคนไทยอย่างไร

ก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ได้แก่ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไร้พิษ คุณภาพดีเยี่ยม และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานฟอสซิลประเภทอื่น ๆ อาทิ น้ำมันดิบและถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติยังมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนพลังงานอื่น ๆ อย่างกว้างขวางในหลากหลายด้าน

องค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ไฮโดรคาร์บอนเหลว ก๊าซโซลีนธรรมชาติ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ก๊าซมีเทน ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และยังสามารถนำไปอัดใส่ถังเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ หรือที่เรียกว่า NGV (Natural Gas for Vehicles)
 • ก๊าซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติก ก่อนแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ เสื้อผ้า ถุงมือยาง กาว ฯลฯ
 • ก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทน ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และนำมาผสมกันแล้วอัดใส่ถังเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม และยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์และเชื่อมโลหะได้อีกด้วย
 • ไฮโดรคาร์บอนเหลว เป็นก๊าซที่แยกจากแท่นผลิตในสถานะของเหลว เรียกว่า คอนเดนเสท ซึ่งจะถูกขนส่งไปยังโรงกลั่น เพื่อผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูปต่อไป
 • ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นไฮโดรคาร์บอนเหลวประเภทหนึ่งที่แยกได้จากแท่นผลิต ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติอีกครั้ง แล้วส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ำมัน ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันสำเร็จรูป และตัวทำละลายในบางอุตสาหกรรม
 • คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนประกอบที่ปนเปื้อนอยู่ในก๊าซธรรมชาติ หลังจากผ่านกระบวนการแปรสภาพจะอยู่ในรูปของวัฏภาคแข็ง หรือน้ำแข็งแห้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การถนอมอาหารขณะขนส่ง รวมทั้งใช้สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง

ด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติที่โดดเด่นของก๊าซธรรมชาติ ทำให้เป็นพลังงานสะอาดที่มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก๊าซธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

NGV – LNG – LPG ต่างกันอย่างไร

ก๊าซธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่คุณรู้หรือไม่ว่า NGV LNG และ LPG ที่ได้จากก๊าซธรรมชาตินั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

NGV (Natural Gas for Vehicles)

NGV หรือก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดให้มีความดันสูงเพื่อบรรจุในถังสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซินและดีเซลในรถยนต์ NGV มีสัดส่วนคาร์บอนต่ำ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดควันดำและลดการปล่อยสารพิษได้ถึง 90% NGV ยังมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ หากมีการรั่วไหลจะไม่สะสมบนพื้นดินและไม่ลุกไหม้ง่ายเหมือนเชื้อเพลิงประเภทอื่น

LNG (Liquefied Natural Gas)

LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกสิ่งเจือปนและองค์ประกอบต่าง ๆ ออกจากก๊าซธรรมชาติ เหลือเพียงแค่ก๊าซมีเทนเท่านั้น จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นของเหลวเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งมากขึ้น เมื่อต้องการใช้งานจะต้องนำ LNG กลับมาเป็นก๊าซอีกครั้ง LNG ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หากมีการรั่วไหลจะลอยตัวเหนืออากาศและติดไฟยาก จึงนิยมนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมห้องเย็น

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วยก๊าซโพรเพนและบิวเทนเป็นหลัก เมื่อเผาไหม้จะไม่มีเขม่าหรือขี้เถ้าเหลือค้าง แต่จะให้ความร้อนสูง เพื่อความปลอดภัยจึงมีการเติมกลิ่นลงไปในก๊าซ LPG นิยมนำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้มในบ้านเรือนและอาจอัดในถังเหล็กเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ แต่แตกต่าง

สรุป

ก๊าซธรรมชาติกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนในยุคปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในหลากหลายด้าน หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของก๊าซธรรมชาติคือการเผาไหม้ที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอื่น ๆ โดยโดรนพ่นยาจะปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษน้อยกว่า และยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานหลักอื่น ๆ ทำให้ก๊าซธรรมชาติเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค

การนำก๊าซธรรมชาติมาใช้งานมีได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าและความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม ไปจนถึงการให้พลังงานแก่ครัวเรือนและธุรกิจต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและการกระจายตัวอย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงทำให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานก๊าซธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในระยะยาว

13 Responses

 1. ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องก๊าซเท่าไหร่ อยากรู้ว่าก๊าซธรรมชาติที่ใช้ทำไมมันดีกว่าการใช้น้ำมันธรรมดา? กิตติวงษ์ จันทุม คุณมีคำตอบไหมคะ

 2. บทความนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ และยังได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง NGV, LNG และ LPG ได้เป็นอย่างดี เยี่ยมมากครับ

 3. อยากทราบว่า LPG กับ NGV อันไหนเหมาะสำหรับใช้กับรถส่งอาหารมากกว่ากัน ค่าใช้จ่ายต่างกันมากไหมครับ

 4. ลองพิจารณาดูว่าการใช้ LNG มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า NGV ในระยะยาวหรือไม่? ฉันคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญที่ควรถกเถียงกัน

 5. พี่ครับ ก๊าซธรรมชาติมันหาได้จากที่ไหนครับ อยากรู้เผื่อว่าจะได้หันมาใช้ที่บ้าน เพราะได้ยินว่าประหยัดกว่าน้ำมันอีกครับ

 6. การใช้ NGV กับ LNG ต่างกันอย่างไรบ้างครับ? ในเมืองควรจะใช้แบบไหนเพื่อความปลอดภัยและประหยัดมากกว่ากัน

 7. เรื่องก๊าซธรรมชาติมันดีจริงหรือเปล่าคะ กลัวว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เคยได้ยินน่ะค่ะ

 8. ผมเห็นด้วยนะว่าก๊าซธรรมชาติมีประโยชน์ แต่เราต้องระวังในการใช้งานด้วยครับ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ