สารอินทรีย์คือ มีความสำคัญและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารอินทรีย์

สารอินทรีย์ (Organic Compounds) เป็นสารเคมีที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ อาหาร การเกษตร หรืออุตสาหกรรม สารอินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารอินทรีย์ ประเภทของสารอินทรีย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารอินทรีย์คืออะไร?

สารอินทรีย์คือ เป็นสารเคมีที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไปแล้วสารอินทรีย์จะประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เป็นหลัก นอกจากนี้ยังอาจมีธาตุอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และซัลเฟอร์ (S) รวมอยู่ด้วย สารอินทรีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ

ประเภทของสารอินทรีย์

สารอินทรีย์ธรรมชาติ

สารอินทรีย์ธรรมชาติเป็นสารที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ โดยไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากมนุษย์ ตัวอย่างของสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่

 • โปรตีนเป็นสารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดเชื่อมต่อกัน มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวเคมีและการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย
 • คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่
 • ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานสำรองและมีบทบาทในการสร้างเซลล์และฮอร์โมน

สารอินทรีย์สังเคราะห์

สารอินทรีย์สังเคราะห์เป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านกระบวนการทางเคมี ตัวอย่างของสารอินทรีย์สังเคราะห์ได้แก่

 • พลาสติก เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ยารักษาโรค เป็นสารที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ
 • สารเคมีในอุตสาหกรรม เช่น สารทำความสะอาดและสารเคลือบผิว

คุณสมบัติของสารอินทรีย์

คุณสมบัติของสารอินทรีย์

 • สารอินทรีย์มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การเกิดปฏิกิริยารีดักชัน และการเกิดปฏิกิริยาการรวมตัว สารอินทรีย์สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติได้ตามสภาวะที่แตกต่างกัน
 • สารอินทรีย์มีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล อะซิโตน และเบนซีน แต่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ดี เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic)
 • สารอินทรีย์สามารถเกิดพันธะเคมีหลายรูปแบบ เช่น พันธะเดี่ยว (Single Bond) พันธะคู่ (Double Bond) และพันธะสาม (Triple Bond) ซึ่งทำให้สารอินทรีย์มีความหลากหลายในโครงสร้างและคุณสมบัติ

การใช้สารอินทรีย์ในอุตสาหกรรมใดบ้าง

 • ในอุตสาหกรรมอาหาร สารอินทรีย์มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การใช้สารกันบูด สารปรุงรส และสารให้ความหวาน นอกจากนี้ยังมีการใช้สารอินทรีย์ในการผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ในอุตสาหกรรมยา สารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลักในยารักษาโรคหลายชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด และยารักษาโรคเรื้อรัง การวิจัยและพัฒนายาใหม่ ๆ มักจะใช้สารอินทรีย์เป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์
 • ในอุตสาหกรรมเคมี สารอินทรีย์มีการใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การผลิตสารเคลือบผิว สารทำความสะอาด และสารเคมีในกระบวนการผลิตต่าง ๆ
 • ในอุตสาหกรรมพลังงาน สารอินทรีย์มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และการใช้สารอินทรีย์ในการผลิตพลังงานทดแทน

ประโยชน์ของสารอินทรีย์

 • สารอินทรีย์ให้โปรตีนและวิตามิน อาหารสารอินทรีย์มักจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าอาหารที่ปลอดสารเคมี ซึ่งมักจะมีรสชาติและคุณภาพที่ดีกว่าอาหารที่ผลิตด้วยวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพเช่นผักและผลไม้
 • สารอินทรีย์ส่งเสริมสุขภาพ การบริโภคอาหารสารอินทรีย์อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ อ้วน และเบาหวาน นอกจากนี้ สารอินทรีย์ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • สารอินทรีย์มีผลต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชและผลิตสินค้าอินทรีย์มักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยลดปริมาณขยะพลาสติกและสารเคมีที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ การใช้วิธีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยส่งเสริมการเก็บรักษานิยมท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและพัฒนาสารอินทรีย์

 • การวิจัยทางชีวเคมีเกี่ยวกับสารอินทรีย์มีความสำคัญในการเข้าใจการทำงานของเซลล์และกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ เช่น การสังเคราะห์โปรตีน การเกิดปฏิกิริยาเอนไซม์ และการส่งสัญญาณในเซลล์
 • การวิจัยทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับสารอินทรีย์มีความสำคัญในการพัฒนายาใหม่ ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของยาที่มีอยู่แล้ว การวิจัยนี้มักจะเน้นที่การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติทางเภสัชกรรมที่ดี
 • การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารอินทรีย์มีความสำคัญในการเข้าใจผลกระทบของสารอินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและดิน และการพัฒนาวิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ

วิธีการเลือกใช้สารอินทรีย์

วิธีการเลือกใช้สารอินทรีย์

 • การเลือกใช้สารอินทรีย์มักจะเป็นการตัดสินใจที่ดีต่อสุขภาพของคุณเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อเลือกใช้สารอินทรีย์ได้อย่างมีสติ
 • ทราบความแตกต่าง เริ่มต้นด้วยการทราบความแตกต่างระหว่างสารอินทรีย์กับสารเคมีทั่วไป สารอินทรีย์มาจากวัสดุธรรมชาติและไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม
 • อ่านป้ายกำกับ มองหาป้ายกำกับ “อินทรีย์” หรือ “Organic” บนผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากวัสดุอินทรีย์ แต่ในบางกรณีก็ควรอ่านส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสารอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้
 • เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุกำจัดศัตรูพืช หากคุณเป็นเกษตรกรหรือสนใจในการเลือกใช้สารอินทรีย์สำหรับการป้องกันแมลงหรือโรคพืช ควรศึกษาและเลือกใช้วัตถุกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองว่าเป็นอินทรีย์
 • ลดการใช้สารเคมี ในกรณีที่ไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ได้หรือต้องการเสริมความมั่นใจในความปลอดภัยของสารเคมี คุณสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีโดยใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้วิธีการป้องกันที่ไม่ใช้สารเคมีหรือการเลือกใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ การซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองอินทรีย์ช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่ปฏิบัติตามวิธีการปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การเลือกใช้สารอินทรีย์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผ้าใบกันไฟและอาหาร แต่ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักการยั่งยืนด้วยความเหมาะสมในเทคนิคการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว

ผลกระทบของสารอินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของสารอินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจ เนื่องจากสารอินทรีย์มีบทบาทสำคัญในหลายด้านของชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของสารอินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม

 1. การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability)

สารอินทรีย์ส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งหมายความว่าสารเหล่านี้สามารถถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เช่น แบคทีเรียและเชื้อรา กระบวนการนี้ช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 1. การลดมลพิษ (Pollution Reduction)

การใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีสังเคราะห์สามารถช่วยลดมลพิษในดิน น้ำ และอากาศได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีสามารถลดการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและน้ำใต้ดิน

 1. การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Promotion)

การใช้สารอินทรีย์ในเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และยาฆ่าแมลงชีวภาพ สามารถส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ เนื่องจากสารเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าสารเคมีสังเคราะห์

 1. การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource Conservation)

การผลิตสารอินทรีย์มักใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าการผลิตสารเคมีสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียทางการเกษตรช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณของเสีย

 1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions Reduction)

การใช้สารอินทรีย์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีสามารถลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูง

บทสรุป

สารอินทรีย์เป็นสารเคมีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การผลิตอาหาร การรักษาโรค และการพัฒนาพลังงานทดแทน การวิจัยและพัฒนาสารอินทรีย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และรักษาสิ่งแวดล้อม การทำความเข้าใจความปลอดภัยในโรงงานเกี่ยวกับสารอินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากสารเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

6 Responses

 1. สวัสดีครับ กิตติวงษ์ จันทุม ผมอยากรู้เกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์ในอุตสาหกรรม เพราะว่าที่หน่วยเรียนมันไม่ได้ลึกลงไปมากนะครับ พอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ

 2. แต่ก่อนไม่มีเทคโนโลยีเยอะแยะแบบนี้ อยู่ดีๆไม่ตายหรอก เดี๋ยวนี้สารอินทรีย์นี่หว่านไปทั่ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ