สอบเทียบ PROCESS CALIBRATOR ใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไหนบ้าง?

สอบเทียบ PROCESS CALIBRATOR

สอบเทียบ PROCESS CALIBRATOR เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุณหภูมิ ความดัน และสัญญาณไฟฟ้า ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดต่าง ๆ มีความเที่ยงตรง ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เครื่องมือวัด

PROCESS CALIBRATOR หรือ Multifunction PROCESS CALIBRATOR   เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวัดและกำเนิดสัญญาณที่ใช้ในการสอบเทียบอเนกประสงค์ ด้วยความสามารถในการวัดและกำเนิดสัญญาณได้หลายพารามิเตอร์ และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ทันที การใช้ PROCESS CALIBRATOR   ช่วยลดระยะเวลาและปัญหาในการสอบเทียบในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถใช้เครื่องมือเดียวกันสำหรับการสอบเทียบหลายแบบ และหลายรุ่น ซึ่งช่วยลดความสับสนในการเลือกใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสอบเทียบที่ Site งานได้อีกด้วย ด้วยความสามารถของ CALIBRATION เครื่องมือวัดที่หลากหลายและการใช้งานที่สะดวกสบาย เป็นการลงทุนที่มั่นใจในการควบคุมและความแม่นยำในกระบวนการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวัด การประเมิน หรือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค อันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการสอบเทียบ เครื่องวัดแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

PROCESS CALIBRATOR เครื่องมือวัดค่า

คุณลักษณะของ PROCESS CALIBRATOR ในการเป็นเครื่องมือวัดค่า

คุณลักษณะของ PROCESS CALIBRATOR ในการเป็นเครื่องมือวัดค่ามีดังนี้:

 • วัดค่าอุณหภูมิจาก Thermocouple (Type R, S, K, E, J, T, N, B)
 • วัดค่าอุณหภูมิจาก Resistance Temperature Detector (Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500, Cu10, Cu50)
 • วัดค่าแรงดันไฟ DC
 • กระแสไฟ DC
 • ความต้านทานไฟฟ้า
 • ความต่อเนื่องแบบมีเสียง
 • ความถี่
 • สวิทช์

การสอบเทียบ เครื่องมือวัดสอบเทียบ PROCESS CALIBRATOR

การสอบเทียบ เครื่องมือวัด และบำรุงรักษา PROCESS CALIBRATOR  มีขั้นตอนและข้อควรคำนึงถึงดังนี้

 1. มีการกำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือ โดยแบ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
 2. ควรจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัด เช่น บันทึกเครื่องมือ วิธีการวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อยืนยันการวัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการวัดแห่งชาติ (SI Units) เอกสารเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 3. การสอบเทียบเครื่องมือวัด ควรทำก่อนนำมาติดตั้งและกำหนดช่วงระยะเวลาความถี่ในการสอบเทียบ เช่น ทุก ๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน การบำรุงรักษา และคุณสมบัติของเครื่องมือ
 4. ผลการวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรมีระบบการวัดที่มีความถูกต้องมากกว่าความถูกต้องที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ที่วัด รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานอย่างเสมอ (Daily Check)
 5. ควรเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถ (Accredit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องของการสอบเทียบ

หน่วยวัด PROCESS CALIBRATOR

PROCESS CALIBRATOR  มีหน่วยวัดอะไรบ้าง

PROCESS CALIBRATOR  มีหน่วยวัดที่ครอบคลุมทั้งหมดของหน่วยการวัดในกระบวนการให้พร้อมสำหรับการสอบเทียบ และสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการเกือบทุก Process บันทึกเอกสารเป็น Version ต่าง ๆ รวมถึงบันทึกผลลัพธ์ในตัวเครื่องและดึงข้อมูลออกมาได้ รองรับการทำงานของเครื่องมือหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสัญญาณ การจำลองสัญญาณและการวัดแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้า บริษัท คาปิตอล ลาบอราโทรี จำกัด สามารถสอบเทียบ Digital Clamp Meter ได้ทุกหน่วยการวัดของเครื่องมือเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

สามารถสอบเทียบได้ครอบคลุมทุกหน่วยการวัดที่กล่าวมาข้างต้นและได้รับการรับรอง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) ทั้งในรูปแบบ In Lab และ Onsite เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม

สรุป

การสอบเทียบ “PROCESS CALIBRATOR  ” เป็นกระบวนการสอบเทียบ CALIBRATION ที่มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความแม่นยำของเครื่องมือนี้ การสอบเทียบทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องมือมีความแม่นยำที่เสถียรและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

มีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เราจำเป็นต้องใช้มาตรฐานและเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการสอบเทียบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ การสอบเทียบ PROCESS CALIBRATOR เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวัดและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความแม่นยำและประสิทธิภาพของเครื่องมือในอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมทุกประเภท

บทความน่าสนใจ