ACCREDITED กับความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองระบบงาน

ACCREDITED

ACCREDITED คือ การรับรองระบบงานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) เพื่อให้การยอมรับและยืนยันความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) ในการให้บริการตรวจสอบและรับรองโดยเป็นกลาง โปร่งใส และมีความเป็นธรรม โดยผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

การรับรองระบบงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย การมีการรับรองระบบงานทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบรับรองทุกขั้นตอน เนื่องจากมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน จะได้รับการยอมรับจากองค์กรสากล ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบมานั้นได้รับการทวนสอบในทุกระดับ

ข้อดีของการรับรองระบบงาน (ACCREDITED)

หน่วยรับรอง (Certification Body-CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body-IB) มีหน้าที่

 • สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • สร้างความเท่าเทียมกันด้านมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์กรสากล
 • หน่วยรับรองภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับรองและช่วยเหลือภาระงานด้านนี้ของภาครัฐ

ผู้ประกอบการ

 • ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบรับรองสินค้าส่งออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • เสริมสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก
 • สามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยงานรับรองที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ผู้บริโภค

 • มีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์ที่ต้องรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานระบบการจัดการ

การรับรอง (Certification)

เมื่อองค์กรได้พัฒนาและรักษาระบบการจัดการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากหน่วยรับรอง (CB) และได้รับการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว นั่นหมายความว่าองค์กรได้รับการรับรองตามมาตรฐานนั้น ๆ และเพื่อรักษาการรับรองให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์กรจะต้องผ่านการตรวจประเมินจาก CB เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ดำเนินอยู่ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

CB

เอกสารหรือใบ CERTIFICATE ใบรับรองที่ให้องค์กร เพื่อยืนยันว่าระบบการจัดการของตนเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ สามารถถูกยกเลิกได้หากไม่มีการตรวจสอบเป็นปกติ หรือหากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองอย่างต่อเนื่อง หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

ACCREDITED การรับรองระบบงานเป็นวิธีที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้ (หน่วยรับรองระบบงานหรือ Accreditation Bodies: AB) ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า องค์กรมีความสามารถในการดำเนินงานเฉพาะด้าน โดยหน่วยรับรองระบบงานเหล่านี้มีหน้าที่รับรองระบบงาน (accredit) ให้กับหน่วยรับรอง (Certification Bodies: CB) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตรวจสอบและรับรององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ

กระบวนการรับรองดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าองค์กรมีความเป็นกลางและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรองยังเสริมความเชื่อมั่นและการยอมรับของ CB จากผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน การได้รับการรับรองระบบทำให้ลูกค้าขององค์กรมั่นใจว่า CB สามารถดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล
หน่วยรับรอง (Certification Body: CB)

หน่วยรับรอง (CB) คือ องค์กรบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองระบบงานแล้ว (ACCREDITED) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและออกใบรับรองให้กับองค์กรที่ต้องการการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ CB ต้องได้รับการรับรองระบบงานเพื่อให้สามารถรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ได้โดยได้รับความเชื่อถือเนื่องจาก CB ต้องได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Bodies: AB) เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและความสอดคล้องของงานและกระบวนการต่าง ๆ หากใครที่ต้องการดูตัวอย่างใบเซอร์สามารถค้นหาได้ที่หน้า Google

คำศัพท์ที่สำคัญจากมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 เกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการมีดังนี้

1. ความเป็นกลาง (Impartiality):

ความเป็นกลางหมายถึงความอิสระจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยรับรอง (CB) เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ตามมาของหน่วยรับรอง

2. ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity: NCR):

ความไม่สอดคล้องหมายถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

3. ความไม่สอดคล้องสำคัญหรือข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity: Major NCR):

ความไม่สอดคล้องที่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการรับรองระบบงาน (ACCREDITED) ในการบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้

4. ความไม่สอดคล้องย่อยหรือข้อบกพร่องย่อย (Minor NCR):

ความไม่สอดคล้องที่ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการในการบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้

5. โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI):

สถานการณ์ที่นำเสนอบ่งชี้ว่าข้อกำหนดได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล แต่ยังมีโอกาสในการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิผลหรือความเข้มแข็งที่ดีขึ้นตามประสบการณ์และความรู้ของผู้ตรวจประเมิน

สาขาที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองระบบงาน

 • หน่วยรับรองระบบงานบริหารงานคุณภาพ
 • หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
 • หน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • หน่วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
 • หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 • หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 • หน่วยรับรองบุคลากร
 • หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

วิธีการอ่านค่าใบรับรองการสอบเทียบ

วิธีการอ่านค่าใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)

หลังจากที่การสอบเทียบเครื่องมือวัดได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และยังสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน ในที่นี้ เราจะแนะนำวิธีการอ่านค่าในใบรับรองการสอบเทียบ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ผลการสอบเทียบที่แสดงถึงว่าเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบและสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติได้
 • การแสดงผลการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้ (Traceability) ไปยังหน่วยวัด SI Unit
 • การรายงานผลการสอบเทียบจะต้องระบุผลการวัดและความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of measurement)

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนออย่างชัดเจนและไม่มีความกำกวมในใบรับรอง เพื่อให้แสดงถึงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

สรุป

ACCREDITED การรับรองระบบงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือขององค์กร การได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงพนักงานภายในองค์กรเอง

ประโยชน์สำคัญของการรับรองระบบงาน ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น ลดความสูญเสียและการสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การลงทุนในกระบวนการรับรองจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เพื่อความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ