สอบเทียบเครื่องมือวัด คืออะไร? สำคัญต่อ มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมอย่างไร

สอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตสินค้า ในทางทฤษฎีเครื่องมือวัดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดหรือทดสอบค่าต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำ แต่ในการใช้งานจริง เราต้องการให้เครื่องมือวัดที่ใช้มีความแม่นยำเช่นกันกับเครื่องมาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็เพื่อการตรวจสอบความแม่นยำและความถูกต้องของเครื่องมือวัดเหล่านั้น

เมื่อเราพูดถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิเคราะห์และปรับปรุงความแม่นยำของเครื่องมือในงานต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเทียบเครื่องมือ เราสามารถปรับปรุงการวัดและการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

นอกจากนี้ การสอบเทียบเครื่องมือวัดยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของเครื่องมือเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการวัด ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และการใช้งานของลูกค้า ดังนั้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นสิ่งที่สำคัญและควรทำเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คืออะไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัด คือกระบวนการที่ใช้เปรียบเทียบค่าระหว่างเครื่องมือวัดสองตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบ โดยการทดสอบจะทำโดยการเทียบกับเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ซึ่งเรียกว่า “เครื่องมือสอบเทียบ (Calibrator)” เพื่อให้สามารถปรับปรุงค่าหรือแก้ไขให้ค่าที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือค่าที่เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้ การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้เครื่องมือวัดมีความแม่นยำและความถูกต้องในการใช้งาน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่มอบให้กับลูกค้าในที่สุด

สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คืออะไร

ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีขั้นตอนที่สำคัญและเป็นระเบียบอย่างมาก เพื่อให้การสอบเทียบเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. เตรียมเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบให้พร้อมทำงาน

 • ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดมีการสอบเทียบล่าสุดเมื่อไหร่และมีสถานะการสอบเทียบที่ถูกต้องหรือไม่

2. ทดสอบเครื่องมือวัดในสภาวะเดิมก่อนการสอบเทียบ

 • ทำการทดสอบเครื่องมือวัดในสภาพการใช้งานปกติเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของการวัด
 • บันทึกผลลัพธ์และตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด

3. ดำเนินการสอบเทียบ

 • ใช้เครื่องมือสอบเทียบ (Calibrator) เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ
 • ทดสอบและบันทึกผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างเครื่องมือสอบเทียบและเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ

4. วิเคราะห์ผลลัพธ์

 • ทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของผลลัพธ์
 • สรุปผลการสอบเทียบโดยให้ข้อมูลผลการวัด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และความแม่นยำของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ

การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้แก่ลูกค้า จึงควรทำการสอบเทียบอย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ทำไมต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัดมีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความเชื่อถือของค่าที่ได้จากการวัด การสอบเทียบช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและปรับปรุงความถูกต้องและเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดได้ ทั้งนี้มีเหตุผลที่สำคัญ คือ

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ : การสอบเทียบเครื่องมือวัดช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
 • ประสิทธิภาพในการผลิต : เครื่องมือวัดที่สอบเทียบแล้วมีความแม่นยำและเที่ยงตรง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • ความเชื่อถือในตลาด : การสอบเทียบเครื่องมือวัดช่วยเสริมความเชื่อถือในตลาด โดยการที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ความปลอดภัย : เครื่องมือวัดที่สอบเทียบแล้วมีความเชื่อถือมั่นใจ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงในการใช้งาน

ดังนั้น การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพและเชื่อถือได้ในตลาดแข่งขันและคู่ค้า

สอบเทียบ เครื่องมือวัด มีอะไรบ้าง

สอบเทียบ เครื่องมือวัด มีอะไรบ้าง

 1. สอบเทียบแรง (Force calibration services)
 2. สอบเทียบแรงบิด (Torque & torsion calibration services)
 3. สอบเทียบด้านมิติและความยาว (Dimension & Length calibration services)
 4. สอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง (Masses & Balances calibration services)
 5. สอบเทียบเครื่องชั่งอุตสาหกรรม (Industrial Scales calibration services)
 6. สอบเทียบ เครื่องมือวัดความเร็วลม ปริมาตรและการไหล (Volume & Flow calibration services)
 7. สอบเทียบ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & humidity calibration services)
 8. สอบเทียบ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและความต่างศักย์ (Electrical & voltage ratio calibration services)
 9. สอบเทียบสอบเทียบ เครื่องมือวัดความดันอากาศ (Pressure & vacuum calibration services)
 10. สอบเทียบความแข็ง (Hardness calibration services)
 11. สอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบพลาสติกและยาง (Plastic & rubber tester calibration services)
 12. สอบเทียบเคมีและความหนืด (Chemical & viscosity calibration services)

องค์ประกอบที่สำคัญในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีองค์ประกอบที่สำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการให้ผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ดังนี้

 • การเลือกเครื่องมือวัดอ้างอิง (Reference Standards) : เครื่องมือวัดอ้างอิงเป็นเครื่องมือที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ที่ใช้เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ การเลือกเครื่องมือวัดอ้างอิงที่เหมาะสมและมีความแม่นยำสูงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ผลการสอบเทียบมีความเชื่อถือได้
 • การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) : การตรวจสอบย้อนกลับหมายถึงความสามารถในการติดตามสายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแหล่งกำเนิด คือ การที่ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบแต่ละส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ได้ นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เชื่อถือได้
 • วิธีการสอบเทียบที่เหมาะสม : การเลือกใช้วิธีการสอบเทียบที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่รับรองช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบเทียบต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสภาวะที่จะใช้งาน
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบมีผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพในการสอบเทียบ การควบคุมองค์ประกอบอากาศและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการวัดเป็นสิ่งสำคัญ
 • บุคลากรผู้ทำหน้าที่สอบเทียบ : บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอบเทียบมีบทบาทสำคัญในการให้ผลการสอบเทียบที่มีคุณภาพ มีการอบรมและสอนให้เหมาะสม เพื่อให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีการทดสอบความสามารถและประสบการณ์ในการสอบเทียบอย่างเพียงพอ

สรุป

สรุปได้ว่าความเชื่อมั่นในค่าการวัดเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ หรือการวิเคราะห์ต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลการวัดจะต้องเชื่อถือได้และมีความแม่นยำตามมาตรฐานสากล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจกับผู้ผลิต เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาความถูกต้องและความแม่นยำ การสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสมควรทำในห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้เครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบสามารถใช้งานกลับได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานอีกครั้ง

บทความน่าสนใจ