CALIBRATION SERVICE การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงสุด

CALIBRATION SERVICE

CALIBRATION SERVICE  บริการสอบเทียบ เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เรามั่นใจในความแม่นยำของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดสอบและวัดข้อมูลต่าง ๆ ในงานวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ คำว่า “คาลิเบรท” อาจเป็นคำที่ทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่ได้ยากเกินไป เราสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายว่า สอบเทียบเครื่องมือวัดคือการเปรียบเทียบค่าระหว่างเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบกับเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง เพื่อตรวจสอบความแม่นยำและความเชื่อถือของเครื่องมือนั้นๆ

การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม เนื่องจากมันช่วยให้เราได้รับผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้จากการทดสอบข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบสภาพการทำงานและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ

สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นการให้การรับรองความแม่นยำของเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นการรับรองที่สำคัญในการใช้งานจริง เนื่องจากเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐานนี้จะมีคุณภาพและความเชื่อถือสูง ทำให้เรามั่นใจได้ในผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน เรายังสามารถเห็นคุณลักษณะทางด้านความเสถียรของเครื่องมือวัดอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

การสอบเทียบ (CALIBRATION) สำคัญอย่างไร ?

การสอบเทียบ (CALIBRATION) มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความแม่นยำของเครื่องมือวัด โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือใช้งานไปแล้วในระยะเวลา การสอบเทียบช่วยในการปรับปรุงหรือแก้ไขค่าการวัดที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือวัด เมื่อเครื่องมือมีการวัดที่แม่นยำ ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตก็จะมีความถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ การสอบเทียบยังช่วยในการเฝ้าระวังค่าคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในการวัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดยังคงทำงานได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การสอบเทียบเครื่องมือเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมและการผลิต

การสอบเทียบ (CALIBRATION) สำคัญอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง CALIBRATION กับ CALIBRATOR ?

ความแตกต่างระหว่าง CALIBRATION กับ CALIBRATOR คือในส่วนของ CALIBRATION นั้นเป็นกระบวนการหรือการทำเครื่องมือวัดเพื่อให้มีค่าที่แม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งสามารถเป็นการปรับแก้ไขค่าหรือการตรวจสอบค่าการวัดเพื่อให้มีความแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เป็นการสอบเทียบระหว่างค่าที่วัดได้กับมาตรฐาน ส่วน CALIBRATOR หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด นั่นคือเครื่องมือที่มีความแม่นยำและถูกต้องใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงค่าการวัดให้มีความแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น สรุปคือ CALIBRATION เป็นกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด ส่วน CALIBRATOR เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดอื่น ๆ ในการปรับปรุงค่าการวัดให้มีความแม่นยำและถูกต้องอย่างสมบูรณ์

สังเกตอย่างไร ? ว่าเครื่องมือที่ใช้ถึงเวลาต้อง CALIBRATION SERVICE

การสังเกตว่าเครื่องมือที่ใช้งานถึงเวลาต้องสอบเทียบสามารถทำได้โดยการตรวจสอบค่าการวัดของเครื่องมือเป็นระยะ ๆ เมื่อเริ่มมีความคลาดเคลื่อนหรือค่าการวัดไม่แม่นยำตามที่ควร เมื่อมีการบ่งชี้ว่าเครื่องมือมีการเสื่อมสภาพ หรือมีความผิดปกติจากค่าการวัดเดิม นอกจากนี้ การสังเกตเครื่องมือที่มีอาการเสื่อมสภาพในการใช้งาน เช่น การทำงานไม่แม่นยำ เป็นต้น ย่อมเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เราทราบว่าเครื่องมืออาจจะต้องมีการสอบเทียบ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การระมัดระวังและการเก็บรักษาเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องและเพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสื่อมสภาพของเครื่องมือวัดในระยะยาว ดังนั้น ผู้ใช้งานควรใส่ใจในการตรวจสอบและสังเกตสภาพของเครื่องมือวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว

ขอบข่ายการบริการ CALIBRATION SERVICE

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมของเรามีขอบเขตครอบคลุมทั้งการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการด้วย เรายังให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์, ปริมาตร, เครื่องมือวัดด้านเคมี, เครื่องวัดความชื้น และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อความสะดวกของลูกค้า เรามีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้ เรามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญและเครื่องมือมาตรฐาน เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด CALIBRATION LABORATORY

บริษัท คาปิตอล ลาบอราโทรี จำกัด บริการรับซ่อมเครื่องมือวัด ที่มุ่งเน้นให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ โดยเรามีการควบคุมสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีบริการสอบเทียบที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบเครื่องมือที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบนั้นมีประสิทธิภาพและความแม่นยำตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 อย่างเต็มที่

  • PRESSURE & VACUUM
  • DIMENSION
  • TEMPERATURE & HUMIDITY
  • TORQUE & FORCE
  • ELECTRICAL
  • MASS & BALANCE
  • GLASSWARE & CHEMICAL
  • MEDICAL
  • FLOW

เครื่องมือวัด CALIBRATION LABORATORY

สรุป CALIBRATION SERVICE

CALIBRATION SERVICE เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำในการวัด การสอบเทียบนี้มีความสำคัญมากในการให้ความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดและการทดสอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด

CALIBRATION SERVICE ที่มีคุณภาพจะมีกระบวนการที่เป็นระเบียบ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ในความถูกต้องและความแม่นยำของผลลัพธ์ นอกจากนี้ การให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลลัพธ์มีคุณภาพและเชื่อถือได้ในการวัดและการทดสอบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บทความน่าสนใจ