ISO 45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การทำงานปลอดภัยและประสบความสำเร็จ

ISO 45001

ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้างและบุคลากรในองค์กร มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการของตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการในองค์กรมีความสำคัญมาก โดยมีผลต่อการพัฒนาองค์กรที่มีการดูแลและป้องกันความปลอดภัยของพนักงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 45001 ยังช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการการทำงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายของมาตรฐานนี้

การเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิมเช่น OHSAS 18001 ไปสู่ ISO 45001 ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรปรับตัวกับมาตรฐานที่อัพเดตแล้ว แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนในองค์กรว่าการดำเนินงานของพวกเขาได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่าง ISO 45001 ด้วยมาตรฐาน ISO 45001 ข้อกําหนดที่มีความเข้มงวดและความเชื่อถือได้ในระดับสูง องค์กรที่นำมาตรฐานนี้มาใช้จะสามารถเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพดีให้กับพนักงานของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน ISO 45001

การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงมากมายต่อธุรกิจทุกแง่มุม การมีมาตรฐาน ISO 45001 เป็นการกำหนดเส้นทางในการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีความเป็นระบบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

มาตรฐานนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร โดยเสนอสภาพความปลอดภัยที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจและเป็นที่พอใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานของตน

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 45001 ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสารอินทรีย์ มีอะไรบ้างได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะหลัก ISO 45001

คุณลักษณะหลักของมาตรฐาน ISO 45001

 1. ต่อเนื่องจากมาตรฐาน OHSAS 18001 : มาตรฐาน ISO 45001 ถือเป็นการพัฒนาจากมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่มีอยู่แล้ว ทำให้บริษัทที่ใช้ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม OHSAS 18001 สามารถเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน ISO 45001 ได้อย่างราบรื่น
 2. โครงสร้างระดับสูง : ISO 45001 ใช้โครงสร้างที่คล้ายกับมาตรฐานการจัดการอื่น ๆ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อให้มีความเป็นระบบและสามารถปรับใช้ได้ง่าย
 3. ความรับผิดชอบของระดับบริหารอาวุโส : ISO 45001 ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของระดับบริหารอาวุโส ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีต่อการจัดการใน ISO 9001 และ ISO 14001
 4. การรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำ: ISO 45001 ให้ความชัดเจนในการรวมถึงบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ เช่น ผู้รับเหมาช่วง และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 45001 ประกอบด้วย

 1. การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : การสร้างบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส : การระบุและประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร เพื่อการวางแผนและการดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง
 3. การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน : การกำหนดและดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน
 4. การกำหนดข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : การระบุและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท้องถิ่นที่ต่างกัน
 5. การสื่อสารด้านความปลอดภัยภายในองค์กร : การสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในองค์กร เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการร่วมมือในด้านนี้ในทุกระดับขององค์กร

ISO 45001 ปรับใช้ในการทำงาน

ทำไมคุณถึงควรนำ ISO 45001 มาปรับใช้ในการทำงาน

การนำมาตรฐาน ISO 45001 มาปรับใช้ในการทำงานมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจาก

 1. การระบุและควบคุมความเสี่ยง : การใช้ ISO 45001 ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้ เช่น การลดจำนวนผู้บาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยของบุคลากร
 2. ความน่าเชื่อถือ : องค์กรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 45001 แสดงถึงความใส่ใจและความเข้าใจในความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะได้รับความน่าเชื่อถือจากนักลงทุน ลูกค้า และบุคลากร
 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย : ISO 45001 มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การใช้มาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย
 4. ประสิทธิภาพในการทำงาน : องค์กรที่มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มั่นคง จะมีแนวโน้มที่พนักงานลางานเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยจากที่ทำงานน้อยลง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น
 5. สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย : การนำมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้ในสถานที่ทำงานช่วยสร้างวัฒนธรรม

สรุป

ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่ให้ข้อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ISO 45001 เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน การปฏิบัติตาม ISO 45001 ช่วยให้องค์กรมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การนำมาใช้ยังเสริมสร้างความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนและลูกค้าอีกด้วย ดังนั้น การนำมาตรฐานนี้มาปรับใช้ในการทำงานแผ่นกันเสียงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรทุกประเภทและขนาด

บทความน่าสนใจ